Oznamy obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Zmena úradných hodín ÚPSVaR

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám Úrad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že v období od 04.01.2021 do 24.01.2021 sa úradné hodiny upravujú nasledovne:

Stredoslovenská distribučná spoločnosť - nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obchodná verejná súťaž

Obec Voznica vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v k. ú. Voznica.

Úradné hodiny na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR oznamuje svojim klientom platné úradné hodiny od 16.12.2020 do 08.01.2021.

Voľba hlavného kontrolóra - Obec ŽUPKOV

Obecné zastupiteľstvo v Župkove v zmysle §18a ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na obdobie 2021-2027. Deň konania voľby: 13. januára 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstv

Stretnutie s Mikulášom

Tohto roku zavíta do našej obce Mikuláš až vo štvrtok 10. decembra 2020 o 18. hodine. Tentokrát príde so svojim netradičným sprievodom.Deti ho môžu čakať pred rodinnými domami, kde ich Mikuláš obdarí sladkou odmenou.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2020

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. decembra 2020 – v pondelok o 18.00 hodine v sále Kultúrneho domu vo Voznici n

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku