Poloha obce

Obec Voznica sa nachádza na strednom Slovensku. Z administratívneho hľadiska obec začleňujeme do Banskobystrického samosprávneho kraja a okresu Žarnovica. Obec tvorí jedno katastrálne územie s rozlohou 17,2 km2 (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html., 2015). Intravilán je sústredený do severozápadnej časti územia, zvyšok tvorí extravilán. Voznica zo severu susedí s mestom Žarnovica a na juhu s obcou Uhliská a Vysoká, pričom táto hranica je súčasne aj hranicou Žarnovického okresu a Banskobystrického kraja. Smerom na západ hraničí s obcou Rudno nad Hronom a z východnej časti územie hraničí s obcou Hodruša-Hámre (mapa č.1).

Obec leží v údolí stredného toku Hrona, pozdĺž potoka Richňava, ktorý je jeho ľavostranným prítokom. Kotlinu, ktorá tvorí územie obce, z východu lemuje pohorie Štiavnické vrchy a z východu Pohronský Inovec. Z juhu územie uzatvára tiesňava Voznickej skaly a zo severu sú to výbežky Podhrbia. Územie je veľmi členité s výškovým rozdielom viac ako 600 m. Najnižším bodom s nadmorskou výškou 208 m je miesto, kde Hron opúšťa územie obce. S nadmorskou výškou 856 m je najvyššie položeným bodom vrchol Veľkého Žiaru (mapa č. 1)

Stred obce má z matematicko.kratografického hľadiska súradnice 48°26´ severnej zemepisnej šírky (s.z.š.) a 18°43´ východnej zemepisnej dĺžky (v.z.d.). Najsevernejší bod obce Voznica má súradnice  48°27´ s.z.š. a 18°41´ v.z.d. Naopak, najjužnejší bod sa nachádza na súradnici 48°24´ s.z.š. a 18°45´ v.z.d. Najvýchodnejší bod má súradnice 48°26´ s.z.š. a 18°45´ v.z.d. Najzápadnejší je na súradnici 48°27´ s.z.š. a 18°40´ v.z.d (www.maps.google.sk, 2015).

 Celková výmera územia obce je 17,2 km2 . Počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 651, čo obec z hľadiska veľkostných kategórií zaraďuje medzi stredne veľké vidiecke sídla (http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/, 2015). Obec má výhodnú dopravnú polohu, nakoľko okresné mesto je vzdialené len 3 km. Územím obce prechádza rýchlostná cesta R1 a najbližšie možné pripojenie je v meste Žarnovica. Obcou taktiež prechádza cesta európskeho významu E571, ktorá má v oblasti regionálny význam. Súbežne s riekou Hron prechádza katastrálnym územím aj hlavný železničný ťah Levice-Zvolen. V obci sa nachádza železničná zastávka. Autobusové spojenie s okolitými obcami a takisto aj s okresným mestom je postačujúce. Asi 65 km od obce leží letisko v Sliači. Je zaradené do kategórie letísk regionálneho významu.

.

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku