Oznamy obce

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

MŠ a Obec Voznica v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov ozn

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v

Pozvánka na podujatie: Odomykanie kolies Voznica 2019

V sobotu 27. apríla sa na ihrisku ŠK Voznica bude konať3. ročník Stretnutia priateľov kolies, automobilových a motorkových veteránov a cestných motoriek.

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Prerušená distribúcia elektriny dňa 18.4.2019

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 18.04.2019 08:00 do: 18.4.2019 16:30 bude vo vašej obci prerušená distribúcia elektr

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo vo Voznici Uznesením č. 3/2019 zo dňa 04.03.2019 vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. voľbu hlavného kontrolóra Obce Voznica.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.3.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 4.marca 2019 – v pondelok o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku