Všeobecno-záväzné nariadenia

Číslo VZN

Názov VZN

Dokument

03/2016

VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi

VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi.pdf

01/2017

VZN č. 01/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 012017 o daniach a popl. -.pdf

01/2018

VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01 2018.pdf

01/2019

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01 2019.pdf

2/2017

VZN č. 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Voznica

VZN ovzdušie.pdf

2/2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voznica

VZN 2 2018.pdf

3/2017

VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Voznica

VZN 3 2017 o ČOV.pdf

4/2017

VZN 4/2017 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve obce Voznica

VZN 4-2017 o fonde opráv nájomných bytov.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku