Dane a poplatky

Podávanie daňového priznania
Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka.
Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

PRIZNANIE

Ide o priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - tzv. spoločné priznanie.

Lehota na podanie - do 31. januára zdaňovacieho obdobia

Pri dražbe alebo po právoplatnosti dedičského knania, dani za psa, predajné automaty a nevýzerné hracie prístroje - podávanie priznania aj v priebehu roka. 

ČIASTKOVÉ PRIZNANIE

Podáva sa v prípade ak
- oproti podanému priznaniu nastanú zmeny, ktoré ovplyvnia daňovú povinnosť daňovníka - napr. pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti alebo ak zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností alebo ak dôjde k zmene nastrane daňovníka ( zmena druhu pozemku , účel využitia stavby a pod.) - pri DzN - lehota do konca januára

- pri ostatných miestnych daniach - lehota do 30 dní ( týka sa to aj vydraženej alebo zdedenej nehnuteľnosti)

OPRAVNÉ A DODATOČNÉ PRIZNANIE

Opravné priznanie - do lehoty na podanie priznania (31.1.)

Dodatočné priznanie - do 4 rokov od konca roka na podanie priznania - ak neuviedol daňovník správne údaje.

Od 1.1.2015 nemôže podať daňovník dodatočné priznanie na zmenu účelu využitia stavby

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRIZNANIU

Pri podielovom spoluvlastníctve - každý spoluvlastník alebo jeden z nich na základe dohody.

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - jeden z manželov.

Priznanie sa podáva na tlačivých vydaných Opatrením MF SR - povinnosť vyplniť všetky údaje.


Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam
TLAČIVO - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty

 DAŇOVÉ PRIZNANIE - platné 01.01.2008 do 31.08.2023

DAŇOVÉ PRIZNANIE - platné od 01.09.2023.pdfVznik daňovej povinnosti

Daň z nehnuteľností - stavby, pozemky a byty
- vznik 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom,
- výnimky vzniku daňovej povinnosti - daňová povinnosť vzniká v priebehu kalendárneho roku - pri dražbe nehnuteľnosti a pri dedení
Daň za psa
- pes starší ako 6 mesiacov chovaný PO alebo FO
- prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
Miestny poplatok za komunálny odpad
- deň nadobudnutia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo užívania nehnuteľnosti
Daň za užívanie verejného priestranstva
- daňovník oznamuje svoj zámer najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti


Zánik daňovej povinnosti

Daň z nehnuteľností - stavby, pozemky a byty
- daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Daň za psa
- posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane 
Miestny poplatok za komunálny odpad
- zákonikom vlastníctva nehnuteľnosti alebo odhlásením pobytu
Daň za užívanie verejného priestranstva
- zánik daň. povinnosti oznamuje daňovník do 30 dní odo dňa zániku 


Zníženie / odpusenie poplatku za komunálny odpad

 žiadosť o zníženie/ odpustenie poplatku za komunálny odpad.docx

 

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Viac informácií nájdete na stránke pravidlá používania cookies