Dane a poplatky

Podávanie daňového priznania
Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam
TLAČIVO - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje                                                                                         Priznanie.pdf                                                                         

HTTPS://WWW.MFSR.SK/SK/DANE-CLA-UCTOVNICTVO/PRIAME-DANE/MIESTNE-DANE-POPLATKY/VZORY-TLACIV/VZORY-DANOVYCH-PRIZNANI-K-DANI-Z-NEHNUTELNOSTI-MIESTNYM-DANIAM/

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti,
t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

Názov VZN

Dokument

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2019

VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01 2020 KO.pdf

Sadzobník miestnych poplatkov v obci VOZNICA                  Sadzobník miestnych poplatkov

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku