Dane a poplatky

Podávanie daňového priznania
Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka.
Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

PRIZNANIE

Ide o priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - tzv. spoločné priznanie.

Lehota na podanie - do 31. januára zdaňovacieho obdobia

Pri dražbe alebo po právoplatnosti dedičského knania, dani za psa, predajné automaty a nevýzerné hracie prístroje - podávanie priznania aj v priebehu roka. 

ČIASTKOVÉ PRIZNANIE

Podáva sa v prípade ak
- oproti podanému priznaniu nastanú zmeny, ktoré ovplyvnia daňovú povinnosť daňovníka - napr. pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti alebo ak zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností alebo ak dôjde k zmene nastrane daňovníka ( zmena druhu pozemku , účel využitia stavby a pod.) - pri DzN - lehota do konca januára

- pri ostatných miestnych daniach - lehota do 30 dní ( týka sa to aj vydraženej alebo zdedenej nehnuteľnosti)

OPRAVNÉ A DODATOČNÉ PRIZNANIE

Opravné priznanie - do lehoty na podanie priznania (31.1.)

Dodatočné priznanie - do 4 rokov od konca roka na podanie priznania - ak neuviedol daňovník správne údaje.

Od 1.1.2015 nemôže podať daňovník dodatočné priznanie na zmenu účelu využitia stavby

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRIZNANIU

Pri podielovom spoluvlastníctve - každý spoluvlastník alebo jeden z nich na základe dohody.

Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - jeden z manželov.

Priznanie sa podáva na tlačivých vydaných Opatrením MF SR - povinnosť vyplniť všetky údaje.


Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam
TLAČIVO - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje ->    Priznanie.pdf                                                                         

HTTPS://WWW.MFSR.SK/SK/DANE-CLA-UCTOVNICTVO/PRIAME-DANE/MIESTNE-DANE-POPLATKY/VZORY-TLACIV/VZORY-DANOVYCH-PRIZNANI-K-DANI-Z-NEHNUTELNOSTI-MIESTNYM-DANIAM/


Vznik daňovej povinnosti

Daň z nehnuteľností - stavby, pozemky a byty
- vznik 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom,
- výnimky vzniku daňovej povinnosti - daňová povinnosť vzniká v priebehu kalendárneho roku - pri dražbe nehnuteľnosti a pri dedení
Daň za psa
- pes starší ako 6 mesiacov chovaný PO alebo FO
- prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
Miestny poplatok za komunálny odpad
- deň nadobudnutia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo užívania nehnuteľnosti
Daň za užívanie verejného priestranstva
- daňovník oznamuje svoj zámer najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti


Zánik daňovej povinnosti

Daň z nehnuteľností - stavby, pozemky a byty
- daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Daň za psa
- posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane 
Miestny poplatok za komunálny odpad
- zákonikom vlastníctva nehnuteľnosti alebo odhlásením pobytu
Daň za užívanie verejného priestranstva
- zánik daň. povinnosti oznamuje daňovník do 30 dní odo dňa zániku 

 

Názov VZN

Dokument

Novela č. 1 k VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NOVELA č.1 .pdf

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2019

VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01 2020 KO.pdf

VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 1/2021.pdf

Sadzobník miestnych poplatkov v obci VOZNICA                  Sadzobník miestnych poplatkov

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku