Obyvateľstvo

Súčasný stav obyvateľstva v obci Voznica je výsledkom dlhodobého a nerovnomerného vývoja, ktorý bol ovplyvňovaný  meniacimi sa ekonomickými a sociálnymi podmienkami. Najstarším podrobným sčítaním obyvateľstva, ktoré sa zachovalo v použiteľnej forme, bol Súpis obyvateľstva Uhorska z roku 1869. Podľa záznamov, mala obec Voznica v tomto roku 430 obyvateľov. Do súčasnosti sa odvtedy vykonalo ešte 13 sčítaní obyvateľstva, posledné v roku 2011, kedy žilo vo Voznici 670 obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov môžeme rozdeliť do dvoch etáp. Prvá etapa je charakterizovaná obdobím nerovnomerného rastu a pretrvávala do roku 1930. Následne pozorujeme etapu striedania rastu a poklesu počtu obyvateľov. Najvýraznejšie obdobie poklesu počtu obyvateľstva pozorujeme v rokoch 1961 - 1991. Znižovanie a stagnácia počtu obyvateľov boli spôsobené Svetovými vojnami a hospodárskou krízou, ktoré sa prejavili zvýšenou mortalitou a emigráciou. Neskôr, v období socializmu bola obec označená za neperspektívnu, čo malo taktiež negatívny vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Po páde socialistického režimu, môžeme vo vývoji počtu obyvateľstva opäť pozorovať nárast.

Vývoj počtu obyvateľov v poslednom desaťročí 2005 - 2014 môžeme podľa grafu rozdeliť na tri etapy. Prvá etapa predstavuje obdobie poklesu počtu obyvateľov. V roku 2005 žilo v obci 651 obyvateľov, ktorých počet sa do roku 2009 mierne znížil na 642. Následne, v rokoch 2010 a 2011 pozorujeme etapu rastu, kedy počet obyvateľov prudko stúpol zo 648 (2010) na 670 (2011). Odvtedy pozorujeme vo vývoji obyvateľstva tretiu etapu, kedy počet obyvateľov pozvoľna klesal na pôvodný stav. V súčasnosti ( k 31. 12. 2014) žije v obci Voznica 650 obyvateľov. Celkovo sa teda počet obyvateľov za posledné desaťročie, aj napriek badateľným výkyvom, výrazne nezmenil.


Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku