Civilná ochrana

Civilná ochrana (zastarano počas studenej vojny: civilná obrana ; skr. CO)

je sústava úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva, ako aj národného hospodárstva. Tento termín zahŕňa aj organizácie a inštitúcie vykonávajúce tieto úlohy (civilná obrana) a opatrenia (civilná ochrana obyvateľstva). Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní opatrení na zníženie alebo elimináciu rizík ohrozenia a v odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, vrátane ohrozenia civilného obyvateľstva počas vojenských konfliktov.

Názov 

                     Dokument

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.pdf

1. Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach?

1. Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach.pdf

10. Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

10. Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti.pdf

11. Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb

11. Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb.pdf

12. Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca

12. Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca.pdf

13. Hygienická čistota osôb

13. Hygienická čistota osôb.pdf

14. Čo robiť pri zemetrasení?

14. Čo robiť pri zemetrasení.pdf

15. Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

15. Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.pdf

16. Ako sa chrániť pred rádioaktívnimy látkami?

16. Ako sa chrániť pred rádioaktívnimy látkami.pdf

2. Čo znamená keď zaznie siréna?

2. Co znamená ked zaznie sirena.pdf

3. Čo robiť pri evakuácii?

3. Co robiť pri evakuácii.pdf

4. Ukrytie

4. Ukrytie.pdf

5. Záchranné práce

5. Záchranné práce.pdf

6. Jednotka CO

6. Jednotka CO.pdf

7. Dopravná nehoda - únik nebezpečnej látky

7. Dopravná nehoda - únik nebezp. látky.pdf

8. Čo robiť pri ohrození záplavami a povodňami?

8. Čo robiť pri ohrození záplavami a povodňami.pdf

9. Čo robiť v prípade teroristického útoku?

9. Čo robiť v prípade teroristického útoku.pdf

Príručka pre obyvateľstvo - Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Prirucka pre obyvatelstvo - Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku