Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Voznica
Sídlo: Voznica 135, 966 81 Žarnovica
Štatutárny zástupca: Kamil Blaho – starosta obce, starosta[zavináč]voznica[bodka]sk 
Kontaktná osoba:  Kamil Blaho – starosta obce
Kontakt: tel: 045/6820037, e-mail: sekretariat[zavináč]voznica[bodka]sk 
Webové sídlo: www.voznica.sk
IČO: 00321 087
Peňažný ústav: VÚB, a.s., č.účtu: 6322422/0200


Právny rámec pre verejné obstarávanie

Obec Voznica, Voznica 135, 966 81 Žarnovica sa v rámci zabezpečenia potrieb obce riadi zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a internou smernicou. Obec Voznica je podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení verejným obstarávateľom. 


Prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne neprebiehajú žiadne verejné obstarávania.


Archív verejného obstarávania

Dátum

Predmet verejného obstarávania

Dokument

30.10.2019

Súhrnná správa  za obdobie 

Súhrnná správa.pdf

1.10.2018

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Voznica - Výzva na predkladanie ponúk

-

1.10.2018

Oprava budovy Domu smútku vo Voznici - Výzva na predkladanie cenových ponúk

-

31.12.2018

Súhrnná správa za obdobie

SPDF

8.8.2018

Informácia o zadaní zákazky - externý manažment

-

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku