Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Oficiálna webová stránka obce Voznica

Mesiac úcty k starším

4.jpeg

Dňa 13.októbra sa v našej obci konalo kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v ktorom vystúpili Školský dychový orchester spolu s dychovou hudbou Hodrušanka, vďaka ktorým sme zažili kultúrny zážitok :D Tohtoroční jubilanti boli pri tejto príležitosti slávnostne odmenení. Po programe sa podávalo chutné občerstvenie. Fotografie...


 

JESENNÉ UPRATOVANIE

metla.jpg

Obecný úrad Voznica oznamuje,
že veľkoobjemové kontajneryv obci Voznica budú v mesiaci október pristavenéna obvyklé miesta, do ktorých je povolené odkladať
len veľkoobjemový odpad.

Do kontajnerov je zakázané odkladať zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty, kovy), elektroodpad, nebezpečný odpad a bioodpad.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa bude vykonávať dňa 27.10.2018 - v sobotu od 9:00 hod. spred rodinných domov.

je možné odkladaťdo 21.októbra 2018 na skládky pri lavici a v Richňave pri autobusovej zastávke a po dohode so starostom aj na iných miestach.

Pripomíname občanom na povinnosť odstrániťkonáre na svojich pozemkoch, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, elektrického vedenia a chodníkov. Pozemky je potrebné udržiavať bez buriny, kríkov a iných nečistôt.


 

Žiadosť o poskytnutie daru – finančného príspevku

mas-bienaventurado-es-dar.jpg

Obec Voznica, v zastúpení starostu obce Kamila Blahu, Vás žiada o finančnú podporu.
Dňa 26.08.2018 vytopilo všetky priestory Materskej školy vo Voznici, kde došlo k havárií na prívode vodovodného potrubia a zaplavilo všetky priestory do výšky 20 cm. Došlo k poškodeniu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo výške cca 7.000,- Eur.

Veríme, že v rámci svojich možností podporíte vzniknutú situáciu v MŠ vo Voznici. V prípade akejkoľvek podpory obec zabezpečí propagáciu poskytovateľa daru (finančného príspevku).

Za pomoc Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Kamil Blaho
starosta obce

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť, Sponzorská zmluva, Darovacia zmluva


 

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A POZORUHODNOSTI 943-ROČNEJ OBCE VOZNICA

DSCN4988.JPG

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žarnovici, Základná organizácia JDS vo Voznici a Obec Voznica zorganizovali okresné stretnutie seniorov okresu Žarnovica s názvom „HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A POZORUHODNOSTI 943-ročnej obce Voznica“, ktoré sa konalo 6.septembra 2018 o 13,00 hod. v priestoroch kultúrneho domu vo Voznici s nasledovným programom:

Privítanie účastníkov starostom obce a predsedkyňou ZOJDS Voznica

Príhovor predsedu OOJDS Žarnovica

Kultúrny program: história obce, vystúpenie speváckych skupín, humorné scénky a vtipy

Občerstvenie

Výstavka historických dokumentov a predmetov

Tanečná zábava

Fotografie...


 

Po stopách Voznickej dedičnej štôlne

3.jpg

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

Rudné bane, š. p. Banská Bystrica

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

a Obec Voznica

usporiadali

spomienkové podujatie

„Po stopách Dedičnej štôlne cisára Jozefa II.

(Voznická dedičná štôlňa)“,

ktoré sa konalo dňa 6.septembra 2018 o 10 hod., kedy bola slávnostne

odhalená pamätná tabuľa na ústí štôlne vo Voznici.

Fotografie...


 

Oslavy SNP a Dňa ústavy SR

1.jpeg

Dňa 28.08.2018 sa na ihrisku ŠK konal tradičný program pri príležitosti Výročia SNP a Dňa ústavy SR. Na začiatku programu sme sa za sprievodu členov vojenskej histórie presunuli k pamätnej tabuli, kde sa uskutočnilo kladenie venca. Ďalej nasledovala štátna hymna, príhovor starostu obce a zapálenie vatry. Pripravené bolo tradičné občerstvenie – chlieb s masťou a cibuľou, kofola a pivo.

 

Príhovor starostu                   Fotografie z podujatia


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

v.jpg

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia. Viac...

Ďalšie dokumenty:

Oznámenie o určení počtu poslancov

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Voznica

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie


 

Zberový kalendár na rok 2017578465

Úvodná stránka