OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bystrická 53, 966 81  Žarnovica

Číslo spisu
OU-ZC-OSZP-2022/001341-028
Žarnovica
19. 09. 2022
Logo
Rozhodnutie
Číslo: OU-ZC-OSZP-2022/001349-MD VP 9/2022 V Žarnovici dňa: 19.09.2022
Výrok
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 2, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods.1) písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 58 písm.c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) miestne a vecne príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona v spojitosti § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) špeciálnym stavebným úradom (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) v súlade so zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov p r e r u š u j e stavebníkovi: spoločnosti Žarnovická energetická, s.r.o., Fraňa Kráľa 1044/24, 966 81 Žarnovica, IČO: 36744921 v zastúpení konateľkou spoločnosti Ing. Vladimírou Kováčikovou, Krahule 10, 96701 Kremnica, vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na uskutočnenie vodnej stavby „SO 01 Pripojenie bezemisného zdroja energie“ v rozsahu: stavebné objekty: SO 01.1 Združený objekt SO 01.2 Pripojenie bezemisného zdroja energie SO 01.3 Úpravňa vody SO 01.4 Tepelné čerpadlá – využitie hydrotermálnej energie SO 01.5 Odtok z úpravne vody prevádzkové súbory: PS 01.1 Čerpacia stanica a dávkovacia stanica PS 01.2 Úpravňa vody PS 01.3 Silnoprúd a MaR v k. ú. Žarnovica na pozemkoch C-KN (E-KN) 3190, 3200/1 2427, 3172/330, 3172/356, 3172/357, 2340/1, 3172/232, 3172/331, 3172/342, 3172/343, 3172/3, 3172/321, 3172/15, 3170/19, 3172/1, 3172/420, 3172/421, 2433/1, 2119/6, 2118/21, 3172/435, 3172/422, 3172/17, v k. ú. Voznica, na pozemkoch parc č. 769/1, 770/1, 770/3, 770/4, 776/1, 799/1, 799/8, 774/1, 774/2, 774/3, 800, do doby doplnenia požadovaných podkladov v zmysle výzvy (t. j. 90 dní).
Odôvodnenie
Žiadateľ: spoločnosť Žarnovická energetická, s.r.o., Fraňa Kráľa 1044/24, 966 81 Žarnovica, IČO: 36744921 v zastúpení konateľkou spoločnosti Ing. Vladimírou Kováčikovou, Krahule 10, 96701 Kremnica, podala dňa13.07. 2022 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „SO 01 Pripojenie bezemisného zdroja energie“. Z priebehu ústneho pojednávania vyplynulo, že je nedoriešené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo striech objektov a súvisiacich spevnených plôch v zmysle § 21ods.1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), a vo veci vydania povolení na osobitné užívanie vôd je potrebné určiť výmery plôch, z ktorých budú tieto vody odvádzané jednotlivo pre lokalitu prislúchajúcu k SO-01.1 Združený objekt a pre lokalitu objektov prislúchajúcich k centrálnej kotolni v Žarnovici, uviesť aktuálny prietok vôd z povrchového odtoku v l/s pri 15-min. daždi ako aj ročné množstvo vôd z povrchového odtoku v m3/r a uviesť jednotlivé recipienty vôd z povrchového odtoku. Taktiež je potrebné doložiť chýbajúce podklady v zmysle § 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy, v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzval listom č. OU-ZC-OSZP-2022/000922-Výzva na doloženie dokladov VP9/2022 zo dňa 19.09.2022 stavebníka v zmysle § 19 ods. 3 správneho zákona, aby v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, odstránil nedostatky svojho podania podľa § 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a doložil požadované doklady. Zároveň upozornil stavebníka, že ak v stanovenom termíne, nedostatky podania nebudú odstránené, tunajší úrad vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby zastaví v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho zákona v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 14 vodného zákona. Správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené. Počas prerušenia konania lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov svojho podania a upozornený na dôsledky v prípade nedoplnenia podania, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 6 vodného zákona v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku povahu v e r e j n e j v y h l á š k y, a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude zverejnené na ústrednom portály verejných služieb ľuďom na adrese: https://cuet.slovensko.sk/ po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli mesta Žarnovica a obce Voznica. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.
Mgr. Ivana Borgulová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10310
Doručuje sa
Žarnovická energetická, s.r.o., Fraňa Kráľa 24/1044, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Ing. Vladimíra Kováčiková, Krahule 10, 967 01 Krahule, Slovenská republika
Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Obec Voznica, Voznica 135, 966 81 Voznica, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Štefan Bóna, Partizánska 231/63, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Ervín Bóna, Nad mlynom 70/12, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Milan Považan, Dolné Hámre 339, 966 61 Dolné Hámre, Slovenská republika
F.L.R. INVEST, s.r.o., Májová 244/5, 013 41 Dolný Hričov, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica , Partizánska cesta , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
ŽSR , Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Oblastná správa majetku Zvolen , M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,  Bratislava, Slovenská republika
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Rudné bane, štátny podnik, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica, Slovenská republika
OR HaZZ Žiar nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Okresný úrad Žiar nad Hronom - Pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8 , 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika