Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov starosta obce

zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

09. decembra 2019 – v pondelok o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu vo Voznici

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov a zapisovateľa
  2. Kontrola uznesení , diskusných príspevkov a správa o činnosti OcÚ
  3. Úprava rozpočtu za rok 2019
  4. Návrh rozpočtu na rok 2020 a finančný rozpočet na roky 2020, 2021, 2022
  5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Návrh VZN o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Voznica
  7. Aktuálne informácie
  8. Interpelácie poslancov
  9. Diskusia
  10. Záver

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku