VÝZVA na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

VÝZVA  na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

VÝZVA

 

na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

 

 

z dôvodu, že výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva vo Voznici si priznáva daňovú povinnosť len za neznámych spoluvlastníkov, čo predstavuje 34,74 % zo všetkých podielov a za zvyšné podiely známych spoluvlastníkov je povinný podať daňové priznanie vlastník nehnuteľnosti podľa výšky podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

Obec Voznica, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022
do termínu 31.01.2022.

Daňové priznanie je potrebné podať podľa LV č. 983, LV č. 1229 a doručiť v stanovenom termíne na Obecný úrad vo Voznici.

         Ak nebude daňové priznanie podané v určenej lehote, správca dane podľa § 15 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, určí daňovú povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo, ktoré si sám zaobstará, pričom v zmysle § 155 ods. (1) môže daňovníkovi uložiť pokutu.                                                                                                                                            Kamil    B l a h o

                                                                                                                                              starosta obce

Tlačivo : https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

Virtuálna prehliadka

Poprechádzajte sa po našej obci prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

spustiť virtuálnu prehliadku