Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie volieb 2010

Vážení občania!
Voľby do Obecného zastupiteľstva bývajú prvým signálom od občanov aký majú záujem o veci verejné, o budúcnosť obce. V našej obci o mandát poslanca OZ prejavilo záujem 8 občanov. Očakávali sme, že viacerí občania sa budú chcieť sebarealizovať a prispieť k rozhodovaniu o smerovaní obce. Ale to chce prejaviť veľkú zodpovednosť, obetovanie voľného času a vynaložiť aj nemalé úsilie aby naplno vykonával povinnosti, ktoré mu z funkcie poslanca OZ vyplývajú. Verím, že Vami zvolené OZ sa svojich úloh zhostí k spokojnosti občanov a v prospech rozvoja celej obce.
Za svoju osobu, ako starostu obce, sľubujem, že budem rešpektovať rozhodnutia OZ, spoločne hľadať riešenia a využijem skúsenosti, ktoré som za dve volebné obdobia získal. Aj naďalej sa budem držať vyhlásenia, že funkciu starostu vnímam ako službu občanom a že život v obci chcem riadiť aj podľa vlastných predstáv. Verím, že v pokojnej atmosfére, rešpektovaním názorov všetkých skupín, to spolu dokážeme.
Jedným dychom však treba povedať, že sme si vedomí postavenia samosprávy, jej kompetencií a hlavne finančných možností dostupných pre také malé obce ako je naša. Žijeme v štáte ktorí sa borí s dopadmi krízy, začleňujeme sa do Európskych štruktúr, ktoré prinášajú nové videnie spoločnosti, nové požiadavky do vzťahu štát – obec a obec – občan. Sme svedkami keď štát sa zbavuje zodpovednosti na úseku zamestnanosti, sociálnej starostlivosti, vzdelávania ale ja zdravotníctva a ochrany osobného vlastníctva. S týmito problémami však samospráva musí byť denne pripravená riešiť a poskytovať občanom pomocnú ruku. Väčšina týchto problémov nie je možné riešiť k spokojnosti občanov bez väčších finančných prostriedkov. Už druhý rok zaznamenávame pokles vo výbere daní do ŠR a tým je aj nižší príjem obce. Výber vlastných daní a poplatkov je len 15% z celkového objemu finančných prostriedkov s ktorými obec disponuje. V snahe nezaťažovať občanov zvýšením daní, sme pripravení hľadať možnosti ako udržať štandart občianskej vybavenosti a podpory kultúrnej a športovej činnosti. Hlavnou prioritou ostáva pokračovať v zabezpečení ČOV do každého domu. S vodovodom sme nie schopní pokročiť bez vstupu Vodárenskej spoločnosti, pre ktorú sme však počtom odberných miest nezaujímaví. Intenzívnejšie ako minulé roky budeme hľadať a pripravovať pozemky pre individuálnu výstavbu RD. Len táto zvládnutá úloha a prevádzkovanie školských zariadení nám zabezpečí udržanie a zvýšenie počtu obyvateľstva v obci. K spokojnosti obyvateľov prispieva aj pekné životné prostredie, starostlivosť o obecný majetok, miestne komunikácie a vytváranie podmienok pre občianske združenia a záujmové skupiny. Aktívne sa zapojíme do integrovaného programu ochrany obyvateľstva pre povodňami v rámci kompetencie obce, ktorú zo zákona má.
Vážení občania!
V kocke som načrtol zámery na budúce štyri roky, ktoré OZ bude priebežne plniť a samozrejme podľa možností a nových podnetov aj dopĺňať. Sme pripravení počúvať a vytvárať podmienky pre aktivity občanov a chrániť a zveľaďovať obecný majetok. Verím, že spoločnými silami to dokážeme.
Na záver mi dovoľte sa poďakovať občanom za dôveru ktorej sa mi dostáva a som pripravení zabojovať aj u tých, ktorí sú však ochotní a schopní nezaujato a pravdivo argumentovať pri hodnotení mojej práce. Očakávam však aj aktívnejší občiansky postoj tých občanov, ktorí sa prejavujú len kriticky a konzumným spôsobom života. Je ľudským údelom žiť v komunite a prispôsobiť sa okoliu v ktorom žije. Verím, že my všetci chceme žiť v pokojnej atmosfére a preto všetci hľadajme putá, ktoré nás spájajú a povedzme rázne, nie!, nesváru podozrievaniu a neúcty človeka k človeku.
 


 


603653

Úvodná stránka