Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie roku 2017

Vyhodnotenie roka 2017

 

Vážení spoluobčania.

 

Chvíle vítania Nového roku pominuli a s nádejou svoj zrak upierame do ďalšieho obdobia svojho žitia. Aj mne dovoľte, aby som všetkým spoluobčanom zaželal všetko dobré, hlavne pevné zdravie, viac lásky ako nenávisti, viac radosti ako smútku, viac krajších dní ako horších a viac tolerancie a ľudskej spolupatričnosti. Želám si, aby sa tieto priania dotkli každého z nás, aby sme sa mohli spokojne venovať svojej práci, svojim rodinám a blízkym. Aby náš život bol zmysluplne naplnený  a aby z neho pominuli všetky negatívne javy a skutky.

Vážení spoluobčania. Už tradične v túto dobu Vás informujem o dianí v našej obci za uplynulý rok. Dovoľte mi tak urobiť i teraz.Obec, obecný úrad v roku 2017 dôsledne plnil povinnosti, ktoré samospráva má vo vienku zo svojej podstaty, snažili sme sa vytvárať stále lepšie podmienky pre život v nám špecifickom prostredí, využívajúc naše možnosti a dostupnosť finančných prostriedkov.       
Uplynulý rok mal byť rokom pokračovania v aktivitách v oblasti životného prostredia a v oblasti rozvoja bývania v každej kategórii. Posunuli sme sa i v identifikácii daňových povinností a miestnych poplatkov. Museli sme zvládnuť požiadavky kladené na obec v oblasti informačného systému a elektronizácie centrálnej komunikácie. Ďalšie aktivity mi dovoľte rozmeniť na drobné, nakoľko nie všetko občania vnímajú ako pozitíva, resp. nepoznajú prínos pre nich samotných.
      Ako prvé chcem uviesť, že zriadenie 10 bytov v budove bývalej Základnej školy bolo správne rozhodnutie. Klesajúci počet obyvateľov od roku 2011 sa zastavil a v obci nám pribudlo 18 občanov. Na podporu individuálnej výstavby rodinných domov sme vysporiadali pozemky pod cestou pri bytovkách.           
      Na zlepšenie životného prostredia máme zabudovaných 81 domových čističiek. Čaká nás ešte doplniť ďalších 20 kusov a následne stanoviť podmienky užívania čističiek. Občania musia počítať, že už toho roku sa nevyhneme úhrad za prenájom čističiek. Do tohto roku náklady na prevádzku všetkých čističiek znášala obec.           
      Nemalé finančné prostriedky obec vynakladá každoročne aj na likvidáciu komunálneho odpadu a čistenia verejných priestranstiev. Tu asi budú platiť len opatrenia, ktoré budú mať finančný dopad na občanov, lebo osveta a upozornenia nenachádzajú odozvu.
      Z vlastných finančných prostriedkov obec prevádzkuje a udržuje majetok predovšetkým tak, aby nedochádzalo ku škodám, resp. majetok zhodnocujeme. Spravujeme majetok vo výške 1 213 tis. Eur, čo je nárast o 780 tis.Eur v porovnaní s rokom 2014. Tohto roku stúpne o ďalších 390 tis. Eur

 – zaradením bytového domu do majetku obce.

Problémy nám spôsobuje zatekanie zo strechy v budove Kultúrneho domu. Havarijný stav sme odstránili zatiaľ z vlastných prostriedkov (cca 3 tis. EUR). Vyriešenie situácie vidíme v žiadosti na celkové zateplenie budovy kultúrneho domu z programu „Rozvoja obcí“.           Na budove Materskej školy sme zrealizovali výmenu 2 ks exteriérových dverí, čím sa znížia náklady na kúrenie a zvýši sa tak bezpečnosť objektu.           Estetický vzhľad obce sme skrášlili zabudovaním 3 ks autobusových zastávok, zlúčením finančných prostriedkov z Úradu vlády SR a z vlastných prostriedkov.          
Z vlastnej iniciatívy sme vyrobili a osadili kovovú lávku cez potok v lokalite „Zváranisko“.
      Z dôvodu nepriaznivého počasia sme už nestihli realizovať vysprávku miestnych komunikácii, táto úloha sa presúva do jarných mesiacov r.2018.
      Napriek intenzívnej komunikácie obecného úradu s obyvateľmi RD s.č.160 pri železničnej stanici sa nedarí dosiahnuť dlhodobé zlepšenie prostredia na bývanie, ale aj širšieho okolia v tejto komunite.
Taktiež nás neteší, že už niekoľko rokov je nečinný dedinský hasičský zbor, napriek dobrému technickému vybavenia zboru.   
      Pretrváva nezáujem o znovu-prevádzkovanie miestnej knižnice, ale aj o kultúru a šport v obci ako celku. Podujatia, ktoré občanom ponúka Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo hodnotíme ako úspešné a pre všetky vekové a záujmové skupiny. Očakávame však masovejšie zastúpenie hlavne mladej generácie, ktorá nenapĺňa naše očakávania.     
      Preto úprimné poďakovanie patrí všetkým poslancom OZ, pracovníkom Obecného úradu, ich rodinným príslušníkom, lebo sú to oni, ktorí sa pravidelne podieľajú organizačne a sponzorsky na akciách poriadaných pre našich spoluobčanov.          
      V neposlednom rade je potrebné  uviesť  i skutočnosť, keď výstavba stožiara na prenos mobilnej siete rozvírila hladinu života obce. Do dnešného dňa nebolo preukázané závažné pochybenie účastníkov konania, tak ako to deklarovali iniciátori petície. Taktiež nepriaznivý vplyv na verejné zdravie nebol v skúšobnej prevádzke preukázaný a stavba bola dňa 19.10.2017 skolaudovaná.          
      Rok 2018, kedy sú Voľby do samosprávy obcí a miest, očakávame aktivitu možných kandidátov za starostu a poslancov. Konfrontácie našich výsledkov s možnou alternatívou sa neobávame, lebo aj v roku 2017 sme dosiahli výsledky, ktoré obec posunuli vpred v zlepšovaní života v obci.

 

Vážení občania.

K hodnoteniu roka už akosi patrí aj uviesť štatistické údaje:

Počet narodených detí v roku 2017

  1.  

Počet zomrelých občanov

  1.  

Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt

  1.  

Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu

  1.  

Počet obyvateľov k 31.12.2017

  1.  

Prírastok za rok 2017

18 obyvateľov

                      

Vážení občania.

Na prahu Nového roku Vám želám veľa šťastia v každodennom živote. Prijmite želanie pevného zdravia, zlepšenia medziľudských vzťahov a viac energie v presadzovaní dobra a usilujme sa prekonávať prekážky, ktoré prináša život sám. Na záver Vám ďakujem za podporu a porozumenie a prajem Vám úspešný celý
rok 2018.

 

 

                                                                                                     Kamil Blaho

Vo Voznici, dňa 01.01.2018                                                   starosta obce                


 


611850

Úvodná stránka