Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie roku 2016

Zhodnotenie roku 2016

 

 

 

Vážení spoluobčania.

Rok 2016 odkráčal do minulosti a nám naskytol čas bilancovania. Každý hodnotí uplynulí rok – čo priniesol a aký bol. Naše myšlienky na chvíľu zaletia naspäť a mysľou nám prebehnú rôzne udalosti uplynulého roku. Aj moje myšlienky sa rozutekali. Pomaly ich zbieram, zväzujem a hodnotím. S občanmi sa stretávam vo chvíľach šťastia, smútku, stretávam sa s deťmi a mládežou, s ľuďmi v produktívnom veku, dôchodcami a nakoniec aj pri rozlúčke so zosnulými občanmi. Dal som týmto ľuďom kúsok seba, tejto obci a všetkým občanom? Ťažká otázka, ťažká odpoveď. Snáď pocit, že som urobil všetko, čo bolo v mojich schopnostiach a možnostiach mi pošepne odpoveď. Občania nachádzajú odpoveď vo výsledkoch a každodennej práci, ktorú vykonávam a v práci celého obecného úradu a obecného zastupiteľstva.

V tejto chvíli Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za odvedenú prácu pre obec v roku 2016, za Váš pozitívny vzťah k našej dedinke, ktorá aj v uplynulom roku  Vám ponúkla spokojný a bezpečný  život. Hodnotný  a kvalitný život je možné prežívať len v rešpektovaní podmienok, ktoré nastavuje samospráva a v dobrých medziľudských vzťahov. Pri výstupoch samosprávy obce prevláda sociálne cítenie k všetkým vekovým kategóriám a vo všetkých oblastiach. Najviac tento aspekt je hmatateľný pri daňovom a poplatkovom zaťažení našich občanov, keď pravidelne každý rok dotujeme likvidáciu odpadu v obci. Tejto oblasti sa budeme i naďalej intenzívne venovať a neuspokojíme sa s tým, že i napriek funkčnému systému likvidácie odpadu, vyskytujú sa prípady znečisťovania verejných priestranstiev, brehov koryta Hrona, miestneho potoka, vypúšťaním odpadovej vody a pod. Odstrániť to možno len zmenou myslenia občanov a rešpektovaním zavedeného systému.Taktiež  kultúrne a športové akcie organizujeme vďaka sponzorom a z vlastných finančných prostriedkov. V oblasti investícií sme v tomto roku boli skromnejší, keď našou prioritou bolo ukončiť výstavbu bytového domu, pokračovať v zabudovávaní domových čističiek a vypracovať projekt na zateplenie kultúrneho domu. Realizovali sme výstavbu detského ihriska, opravili sme časť chodníkov a obnovili časť miestnych komunikácií, rekonštruovali sme tri mosty cez potok a celoročne sme venovali zvýšenú pozornosť  starostlivosti o verejné priestranstvá a okrasným drevinám. Na skrášľovaní a údržbe obecného majetku výraznou mierou prispeli i naši spoluobčania zapojení do aktivačných  prác, ako aj tí, ktorím sme umožnili cez projekty z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa zamestnať a výrazne si finančne prilepšiť.

Vážení občania. Zodpovedným nakladaním s finančnými prostriedkami  Obecného úradu v roku 2016 sme si vytvorili finančnú rezervu na aktivity a zámery v roku 2017. Nakoľko už dnes môžem takmer s určitosťou povedať, že bytový dom s 10 bytmi je skolaudovaný a obec sa pripravuje na jeho prebratie do správy je možnosť ešte podať si žiadosť o pridelenie týchto bytov za splnenia stanovených podmienok. Ďalej budeme pokračovať v oprave ciest, priepustov, dažďovej kanalizácie a plánujeme zakúpiť i nové autobusové čakárne, veľkoobjemové kontajnery, stoly a stoličky do kultúrneho domu a obecného úradu.
Ďalej nás čaká pokračovanie v prácach na budove a priestorov materskej školy. Z vlastného rozpočtu plánujeme obnoviť nátery na dome smútku.

Vážení občania. Nie všetka práca je hmatateľná a viditeľná. Aj v roku 2016 sme vykonali množstvo práce v oblasti príprav na zavedenie elektronizácie v samospráve, čo bude mať prínos hlavne pre občanov a vybavovanie si svojich požiadaviek vo verejnej správe. Tak isto nie je hmatateľná, ale pre rozvoj obce veľmi dôležitá vec, že sa nám podarilo vykúpiť nehnuteľnosti pre výstavbu miestnej komunikácie potrebnej pre prípravu stavebných pozemkov v časti Dolné lúky.

Milí spoluobčania. Snáď Vás rok 2016 uspokojil, boli ste úspešní v osobnom živote, práci, nemali ste zdravotné problémy, ale vždy si možno priať, aby ten Nový rok bol lepší, úspešnejší a aby sa nám splnili aj priania, ktoré nedokážeme vysloviť, ale ktoré obohatia aj ľudí z nášho okolia, rodiny, obce. Je mojím vrúcnym želaním, aby sme si aj o rok mohli spoločne popriať všetko dobré a veľa zdravia aj do ďalšieho roku. Toto všetko Vám želám aj za pracovníkov obecného úradu a za poslancov obecného zastupiteľstva vo Voznici.

Na záver mi dovoľte uviesť aj niekoľko štatistických  údajov k 31.12.2016.

Počet narodených detí

6

Počet zomrelých občanov

12

Počet prihlásených občanov

7

Počet odhlásených občanov

10

Počet obyvateľov k 31.12.2016

603

Priemerný vek

41,86 rokov

 

 

Vážený občania. Som vďačný, že mi bolo dopriate práve dnes sa Vám prihovoriť a popriať Vám veľa zdravia a veľa šťastných chvíľ, dní a rokov.

Ďakujem za pozornosť.

 

Vo Voznici, dňa 01.01.2017

 

 

 

                                                                                                          Kamil Blaho

                                                                                                          starosta obce

 

Zhodnotenie vo formáte pdf


 


603662

Úvodná stránka