Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie roku 2015

Vyhodnotenie roku 2015

„Neprejedli – preinvestovali“

 

Vážení spoluobčania.

Tak ako každý rok, aj tento rok sa Vám dostáva do rúk materiál, ktorý aspoň sčasti vytvára obraz o tom, ako samospráva pracovala počas celého roku, čo riešila dennodenne, a čo pripravuje do budúcna. Úspešnosť samosprávy sa nedá hodnotiť len cez pohľad koľko sa preinvestovalo do majetku obce, ale je tu aj nespočetné množstvo pohľadov občanov, ktoré napovedajú o spokojnosti alebo nespokojnosti so životom v obci.  Prívlastok k roku 2015 sa mi vtisol „Neprejedli – preinvestovali“ pri pohľade na sumár finančných prostriedkov, ktoré pretiekli cez účty obce. Pri bežnom roku obec hospodári s finančnými prostriedkami vo výške 200 000 Eur. V roku 2015 to bolo
1 030 000 Eur. Boli to finančné prostriedky, o ktoré sme sa museli uchádzať z rôznych zdrojov, hlavne vypracovaním dobrých projektov (žiadostí), čo je základ úspešnosti.

Úspešne sme dokončili rekonštrukciu potoka, ktorý máme prenajatý do roku 2020 a nedovolíme, aby sme si ho sami znečisťovali vypúšťaním odpadu zo žúmp a septikov. V rámci projektu „Čistiareň odpadových vôd v obci Voznica“ sme zabudovali ďalších 23 domových čističiek. Toho roku sme začali kontrolovať ich správnu činnosť, nakoľko pripravujeme podklady pre kolaudačné konanie, pri ktorom budeme musieť deklarovať funkčnosť všetkých 60 kusov dodaných čističiek a ďalších 25 dodatočne zaradiť do projektu.V prestavbe budovy základnej školy na bytový dom nastal posun, keď investor pripravuje stavbu a podklady ku kolaudačnému konaniu. Obec má jasný scenár, ako túto akciuúspešne ukončiť. Ako veľký prínos pre bezpečný život v obci považujeme výmenu starých svietidiel za LED svietidlá, ktoré svietia celú noc. Veľkým prínosom pre obec je taktiež zníženie prevádzkových nákladov na verejné osvetlenie.

Po niekoľkoročnom márnom hľadaní možností, ako vymeniť strechu na budove Materskej školy sa nám to nakoniec podarilo realizovať cez letné prázdniny, a to z vlastných prostriedkov, aj napriek tomu, že sme túto aktivitu v rozpočte na rok 2015 zahrnutú nemali. Z ďalších ušetrených finančných prostriedkov sme realizovali nasvietenie Dvojkríža, čo však neprinieslo očakávaný efekt a budeme hľadať vhodnejší spôsob, ako túto dominantu zviditeľniť. Z menších, ale potrebných prác bola oprava vodovodných rozvodov v dome smútku, kde došlo k roztrhnutiu potrubia pod budovou. Preložili sme technológiu na prenos internetových dát z bytovky č. 215, kde nájomcovia boli proti tomuto zariadeniu. Z dôvodu bezpečnosti prevádzky a katastrofálneho vzhľadu sme  opravili a sfunkčnili studňu pri železničnej zastávke. Dôležitou a náročnou úlohou bolo zlegalizovanie studne v Materskej škole, ktorá zásobuje pitnou vodou objekt športového klubu a zároveň je pripravená na zásobovanie pitnou vodou aj pre bytový dom. Z projektu protipovodňových opatrení v rámci celého Slovenska obec získala protipovodňový vozík s výbavou potrebnou na ochranu majetku pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti. Výraznou mierou sa obec zapájala do projektov na podporu zamestnanosti, a tých nezamestnaných, ktorí poberajú sociálne dávky. Top udalosťou v roku 2015 boli oslavy – 940.výročie od prvej písomnej zmienky o obci Voznica. Vďaka finančným prostriedkom z Úradu vlády SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, od sponzorov a darcov (napr. p. Röschli darovala obci Voznica 1.000 Eur), vďaka dobrovoľníkom, ktorí odpracovali množstvo hodín na príprave a priebehu akcie, vďaka účinkujúcim, pracovníkom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva a účasť predsedu vlády SR p. doc. JUDr. Roberta Fica, CSc, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR p. doc. Ing. Jána Ilavského, CSc., predsedu Matice slovenskej p. Ing. Mariána Tkáča, PhD., účasť poslankyne NRSR Mgr. Viery Šedivcovej, primátorov a starostov okolitých miest a obcí a samozrejme občanov a rodákov obce Voznica, sme vytvorili nezabudnuteľné chvíle strávené v našej  čoraz krajšej a rozvíjajúcej sa obci. Všetkým patrí úprimná vďaka za účasť, podporu a slová uznania, ktoré sa organizátorom dostalo. Do scenára osláv vhodne zapadlo uvedenie na trh – krst prvej knižnej publikácie o obci pod názvom „940 rokov v Richňavskej doline“.Rok 2015 bol charakteristický aj aktivitami obce v rámci celého regiónu, keď sa stala členom občianskeho združenia „Pohronská cesta“ a oblastnej organizácie GRON pôsobiacej v oblasti cestovného ruchu. V rámci mesiaca úcty k starším sme spoluorganizovali už 17.ročník v spievaní ľudových piesní a v hre na hudobné nástroje pod názvom „Spievam – spievaš – spievame“. Vzhľadom na trhliny počas súťažnej prehliadky budeme prehodnocovať organizovanie ďalšieho ročníka spoločne s Pohronským osvetovým strediskom.

Kriticky sa však musím vyjadriť k športovému a kultúrnemu vnímaniu ako celku. Pripomeňme si, že úlohou obce je vytvárať podmienky pre všetky vekové a záujmové skupiny. Je mylné si myslieť, že starosta, poslanci a ich úzky okruh dobrovoľníkov majú byť nositeľmi zodpovednosti za šport, kultúru, prácu s deťmi a podobne. Čo môžem hodnotiť pozitívne, tak to je činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska pod vedením pani Evky Kršiakovej. ...A ostatní budeme čakať? Stále vieme podporiť aktivity v prospech skupiny, ktorá zorganizuje podujatie z nezištných dôvodov, pre nás všetkých. Obec prísne sleduje, koľko finančných prostriedkov môže použiť na takéto aktivity. Aj účasť v krajskej futbalovej  súťaži obec stála tie isté finančné prostriedky, ako počas posledných 13 rokov. Aj vydarená akcia „Hurá prázdniny“ s vrtuľníkom na ihrisku sa uskutočnila vďaka kontaktom poslancov a dobrej reputácie obce. O rozšírenie možností na spoznávanie partnerskej obce sa snažíme rozšíriť pre ďalšie aktívne záujmové skupiny z obce.

 

Vážení spoluobčania.

Pre rok 2016 až 2020 má obec ciele, ktoré sú zapracované v pláne Rozvoja obce, ktorý je strategický dokument, ktorý určuje priority a plány obce na toto obdobie. Žiaľ ani tomuto dokumentu široká verejnosť nevenovala pozornosť a celý dokument bol spracovaný z predchádzajúcich podkladov a bol doplnený o pripomienky, ktoré podal spracovateľ dokumentu Mgr. Martin Pajerský a starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva. Z krátkodobých cieľov sa obec v roku 2016 zameria už na spomínané čističky, ktoré plánujeme prevádzkovať podľa platnej legislatívy. Ďalšou prioritou je prevziať od zhotoviteľa stavby bytového domu budovu spĺňajúcu všetky štandardné prevedenia v súlade s projektovou dokumentáciou. Pripravujeme postupný výkup pozemkov pre výstavbu miestnej komunikácie a prístupovej cesty k možným stavebným pozemkom v časti „Dolné lúky“.Obec sa zapojila do informačného systému DCOM (Dátové centrum obcí a miest), vďaka ktorému sme získali 2 kusy osobných počítačov,
1 notebook a 1 multifunkčnú tlačiareň. Cieľom tohto projektu a systému je zvýšiť a rozšíriť informačné dáta nielen pre obec a verejné inštitúcie, ale aj pre občanov. Zabezpečenie týchto činností vlastnými pracovníkmi, ako aj činnosti, ktoré sme v minulosti zabezpečovali externými pracovníkmi (vypracovávanie projektov, smerníc, aktualizácie web stránky, výber dodávateľov,...) nám prináša finančný efekt a ušetrené prostriedky môžeme využívať na spolufinancovanie rozvojových projektov a vlastných aktivít.
V roku 2016 plánujeme okrem už spomínaných úloh začať so zatepľovaním budovy kultúrneho domu, dokončiť úpravu terénu po rekonštrukcií potoka, prípadne opraviť miestne komunikácie a chodníky. Zodpovedne sa musíme pripraviť na skvalitnenie zberu triedeného odpadu a drobného stavebného odpadu v súlade s novým zákonom o odpadoch.

Vážení občania.

V živote, či už v rodine, v obci, v práci, sú veci, ktoré človek na prislúchajúcom poste dokáže ovplyvniť, ale sú aj situácie, ktoré vyplývajú z podstaty života, a ktoré nie je v ľudských silách ovplyvniť. Aj naša samospráva v dobrej viere urobila rozhodnutia, ktorých realizácia priniesla problémy. Vďaka jednotnému, transparentnému postupu obce (starostu a poslancov) je záruka, že (z pohľadu niektorých spoluobčanov chybných rozhodnutí) dovedieme do úspešného konca aj prestavbu budovy ZŠ na bytový dom, kde máme veľký časový sklz. Dosiahnuté výsledky v roku 2015 mi oprávňujúkonštatovať, že rok 2015 bol úspešný a obec sa opäť posunula v pomyselnom rebríčku úspešných obcí.


Za tento výsledok sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke, pracovníkom obecného úradu, materskej školy a všetkým, ktorí nezištne prispievajú svojou prácou k všestrannému rozvoju obce Voznica.

 

Štatistické údaje za rok 2015:

Počet obyvateľov k 01.01.2015    621

Zomrelí                                             10

Narodení                                            4

Prihlásení na trvalý pobyt               16

Odhlásení z trvalého pobytu          19

Počet obyvateľov k 31.12.2015   612

 

Všetkým občanom prajem veľa zdravia, radosti zo života, úspechov v práci a spokojný život v našej obci.

 

                                                                 

                                                                                     Kamil Blaho

                                                                                     starosta obce


 


603679

Úvodná stránka