Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie roku 2014


Vážení spoluobčania, milí Vozničania.


Prelom rokov 2014 a 2015 je vhodným časom, aby sme zhrnuli roky 2010 až 2014 a povedali aj o plánoch na roky 2015 – 2018. V roku 2010 obec Voznica zaznamenala výraznú výmenu na postoch poslancov obecného zastupiteľstva, napriek tomu sa zachovala kontinuita v prioritách obce a jej spravovania. Počas celého volebného obdobia sme udržali najnižšie daňové a poplatkové zaťaženie občanov v regióne. Zameriavali sme sa na prísne dodržiavanie zásad efektívneho využívania finančných prostriedkov a hľadania vlastných rezerv. Na údržbu majetku obce a rozvojové akcie sme hľadali zdroje aj v štátnom rozpočte a vo fondoch Európskej únie. Takto získanými prostriedkami sme za posledné štyri roky zhodnotili majetok obce o sumu 98 tisíc Eur. Boli to projekty: Čistenie odpadových vôd, oprava miestnych komunikácií, náter lávky cez Hron, vybudovanie turistickej besiedky a oprava interiéru budovy kultúrneho domu. Na projekt „Ochrana pred povodňami v obci Voznica“ sme získali nenávratný finančný prostriedok vo výške 840 tisíc Eur. Na všetky tieto projekty je potrebné zabezpečiť i spolufinancovanie vo výške min. 5 %, čo sa nám darí zabezpečovať z vlastných zdrojov, bez čerpania úverov.Už tak bohatú kultúrno-spoločenskú oblasť sme rozšírili o spoluprácu a vzájomnú podporu obce Malá Roudka z Čiech.

Otvorene priznávame, že sme nesplnili zámer zlúčiť školské zariadenia – základnú školu a materskú školu do jednej budovy. Zrušením školy obec stratila zo svojho štandardu, ale demografický vývin a vysoké finančné nároky na finančné zabezpečenie prevádzky, predurčili školu na vyradenie zo školských zariadení. Taktiež by sa zdalo, že sme mohli výraznejšie postúpiť vo vysporiadaní pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Hľadáme však variantu, ktorá by nezaťažila obecný rozpočet a priniesla želaný efekt.

Vážení občania.

Nedá sa zhutniť na papier všetko, s čím sme sa počas tohto volebného obdobia potykali, čo zabezpečovali, v čom pomáhali, čo organizovali. Vždy sme sa riadili zásadou, že do verejného záujmu sme sa snažili vniesť aj svoj prínos. Veľmi si cením a vážim prístup poslancov obecného zastupiteľstva k chápaniu svojich právomocí. Spoločne sme hľadali riešenia tých najpálčivejších problémov, čo vyúsťovalo do jednotných výstupov. Preto zaráža, že sú medzi nami jednotlivci, ktorí nechcú vidieť tieto pozitíva a výsledky, ktoré samospráva dosahuje. Aj keď je kritikov mizivé percento (čo dokázali aj posledné komunálne voľby), doporučoval by som nastaviť si zrkadlo každému z nás, kde by bolo vidno, kto a aký prínos vložil a vkladá pre obec a spoluobčanov. Nestačí len bezhlavá kritika, podozrievanie, osočovanie, ale slušnosť káže mať svoj názor podložený faktami a overenými údajmi. Človek je odkázaný žiť medzi ľuďmi, a pre ľudí – to je pravda odveká.

Vážení spoluobčania.
Jednoznačné potvrdenie súčasného vedenia samosprávy aj do ďalšieho volebného obdobia poteší, ale hlavne zaväzuje. Svoje postavenie vnímame ako signál k pokračovaniu svojich
priorít a hľadaniu ďalších rozvojových aktivít obce. Je to hlavne úspešne dokončiť rozpracované projekty – Oprava potoka, bytového domu a čistenia odpadových vôd. Podľa finančných možností pokračovať v rekonštrukcií budovy kultúrneho domu (sociálne zariadenia na poschodí, nové fasády). Plánujeme vybudovať nové autobusové zastávky, oddychovú zónu „Na Pažiti“, opraviť vodovodné rozvody v dome smútku. Pripravujeme dôstojné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci ako aj monografiu obce.

Po ukončení projektov ČOV a opravy potoka navrhujeme rozsiahlu obnovu živičného povrchu miestnych komunikácií. Nechávame priestor aj na operatívne požiadavky, ktoré vyplynú z potrieb a finančných možností obce. Naďalej sa zaväzujeme vytvárať podmienky pre činnosť záujmových skupín a kreatívnych ľudí. Očakávame iniciatívu od širokej verejnosti v oblasti športu a kultúry. Hlavne sa chceme zamerať na mladých spoluobčanov, ktorí zaostávajú v aktívnom prístupe k životu obce a uprednostňujú konzumný spôsob života. Pri naplňovaní týchto úloh samospráva musí rešpektovať aj celospoločenské dianie a možnosti, ktoré vytvára štátna správa a európska direktíva. Je našou povinnosťou tieto požiadavky rešpektovať a zavádzať do praxe. Sú to hlavne požiadavky na finančnú a legislatívnu agendu. Obce sú zahltené kompetenciami, na ktoré nemajú vytvorené podmienky a ani finančné prostriedky. Preto je na mieste oceniť skutočnosť, že obec každoročne dosahuje kladný výsledok hospodárenia, bez úverového zaťaženia. Z takto ušetrených finančných prostriedkov obec môže každoročne svoj majetok opraviť, zveľadiť. Aj v tomto roku očakávame prebytok hospodárenia vo výške min. 11 tisíc Eur, čo dáva jasný obraz o hospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami. Z ušetrených finančných prostriedkov sme ku koncu roka realizovali aj obstaranie osobného motorového vozidla – Škoda Rapid. Za dobrými výsledkami v hospodárení obce je nutné vidieť aj prínos realizátorov projektov čistenia odpadových vôd a opravy potoka. Poďakovať sa treba aj sponzorom a darcom, ktorí pravidelne prispievajú na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí. Ceníme si aktivity Jednoty dôchodcov vo Voznici, ale aj športového klubu, kde sme zaznamenali zvýšenú aktivitu. Za podporu, ktorú obec poskytuje občianskym združeniam, očakávame ich aktívne zapojenie sa do osláv 940.výročia prvej písomnej zmienky o obci Voznica, ktoré sa uskutočnia v auguste 2015. Z tohoto dôvodu možno očakávať, že obecné zastupiteľstvo prehodnotí počet a rozsah kultúrnych podujatí a zameria svoju pozornosť vo väčšej miere práve na tieto oslavy.

Vážení občania,

budem sa opakovať, ale je potrebné zdôrazniť, že vždy som funkciu starostu obce vnímal ako službu občanom - verejnosti, a nikdy som sa nestránil zodpovedností a povinností vyplývajúcich zo spoločných záujmov. Tak tomu bolo aj vo februári 2014, kedy som súhlasil so svojim členstvom vo výbore Urbárskeho spoločenstva vo Voznici. Očakával som nárast povinností a problémov s tým súvisiacich, ale neočakával som tak organizovaný a cielený odpor bývalých členov výboru UPS proti snahe nového výboru udržať spoločenstvo, informovať o výsledkoch hospodárenia spoločenstva od roku 2009, odtajniť zmluvné vzťahy spoločenstva s prenajímateľom lesa, zemníka, ornej pôdy, pasienkov, poskytovateľov právnych služieb a pod. Od prvých chvíľ spochybňujú legitimitu nových orgánov UPS, hlavne starostu obce a svoje sťažnosti a podnety na jeho osobu smerujú na orgány miestnej samosprávy, prokuratúry a iné inštitúcie. Sami však musia čeliť podozreniu z trestnej činnosti, ktoré je vedené na odbore kriminálnej polície v Žiari nad Hronom. Snahou výboru UPS a dozornej rady je zdokumentovať hospodárenie bývalého vedenia UPS a riadiť chod spoločenstva v súlade s platnou legislatívou a hlavne hospodáriť v prospech spoločenstva. Na záver dávame do pozornosti aj niektoré štatistické údaje k 31.12.2014:


Počet narodených detí 7
Počet zomrelých 7
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu 9
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu 10
Priemerný vek obyvateľov 41,78 rokov
Počet obyvateľov k 31.12.2014 621


Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke, kronikárke obce, pracovníkom obecného úradu, pracovníkom materskej školy a všetkým, ktorí sa zaslúžili o začlenenie obce medzi prosperujúce samosprávy. Pri vstupe do Nového roku Vám prajem pevné zdravie, jasnú myseľ, radosť zo života a pokojný život v našej obci. Ďakujem Vám za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.


Kamil Blaho
starosta obce


 


 


603677

Úvodná stránka