Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie roku 2013

 Vážení spoluobčania.


Začiatok Nového roku dáva priestor na obzretie sa za tým odchádzajúcim a uprieť pohľad na ten Nový.
Rok 2013 bol v očakávaní plnenia cieľov, ktoré si obec vytýčila na začiatku tohto volebného obdobia, a ktoré sú v súlade s dlhodobými plánmi zakotvených v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja z roku 2009 a 2012.
V investičnej oblasti na pokračovanie projektu „Čistenia odpadových vôd“ sme získali 73 tisíc Eur, ktoré boli použité na zabudovanie 21 kusov ČOV. Dňa 6.5.2013 bol obci schválený Ministerstvom životného prostredia nenávratný finančný prípravok vo výške takmer 1,3 mil. Eur na projekt „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“. Do tohoto času prebieha administratívna kontrola projektu a výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. S realizáciou prác sa plánuje začať v jarných mesiacoch 2014. Realizácia prestavby budovy základnej školy na bytový dom v roku 2013 bola poznačená špekulatívnym správaním investora stavby, a preto obec v júli odstúpila od zmluvy s firmou Samos Slovakia a 21.8.2013 vyriešila právne nástupníctvo uzatvorením novej dohody s firmou Lisen Levice, ktorá si riadne plní dohodnuté zmluvné podmienky. Z vlastných finančných prostriedkov obec realizovala opravu oporného múru na cintoríne, vysprávky miestnych komunikácií a položenie nového asfaltového povrchu na ulici pre r.d. č. 197 až 217 (Kúšik V. – Mihálik D.). Vlastnou aktivitou poslancov OZ boli zrekonštruované priestory kultúrneho domu – sála a kuchynka. Plánovaný náter lavice nebol zrealizovaný a bol presunutý na rok 2014.
Vážení občania! Úlohou samosprávy je, okrem iného, zabezpečovať dennodenné úlohy, ktoré vyplývajú z prenesených kompetencií, ktoré na obec presunul a stále presúva štát bez adekvátnej finančnej podpory. Neustále narastá tlak na zabezpečenie vysokej odbornej spôsobilosti v oblasti vnútornej samosprávy a pôsobnosti obce, na ktorú si štát osvojuje vplyv a kontrolu. (Čiastočne odôvodniteľné začlenením štátu do európskych štruktúr a reformou štátnej správy.) Napriek týmto skutočnostiam možno konštatovať, že obec Voznica si v roku 2013 udržala kredit prosperujúcej obce, kde samospráva vyvážene vo všetkých oblastiach napĺňa očakávania svojich občanov. Sú však oblasti, kde vzhľadom na finančné možnosti má obec obmedzené pole pôsobnosti. Ako veľký hendikep sa ukazuje nízka miera zamestnanosti občanov, nedostatok fyzických a právnických podnikateľských subjektov pôsobiacich na území obce, a taktiež obmedzené možnosti obce na získanie financií nedaňových príjmov. Na opačnej strane, obec dlhodobo veľmi citlivo pristupuje k výberu miestnych daní a poplatkov. Preukázateľne máme v regióne najnižšie daňové zaťaženie našich obyvateľov. Zameriavame sa však na dôsledný výber daní a poplatkov. Rezervy vidíme v neplatení daní za nehnuteľnosti – rôzne prístavby k rodinným domom a ostatné stavby postavené bez ohlásenia (altánky, spevnené betónové plochy a pod.). Využívame možnosť informovať občanov na
povinnosť vlastníkov nehnuteľností, zariadení a psov do konca januára nahlásiť správcovi dane všetky zmeny podliehajúce daňovej povinnosti.
Vážení občania, ako som uviedol, obmedzené finančné možnosti obce bránia aj rýchlejšiemu napredovaniu v zabezpečení stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Pri zámere pripraviť 10 pozemkov s prislúchajúcou vybavenosťou musí obec investovať min. 60 tisíc Eur a až potom ich môže ponúkať záujemcom na predaj. Z tohto dôvodu vidíme realizovať tento zámer v horizonte niekoľkých rokov. Aj ponúkané športové a kultúrne podujatia, ktoré obec organizuje, sú limitované finančnými možnosťami. Rovnomerne sa snažíme pripravovať spolu so sponzorskou podporou podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny, v ktorých dávame možnosť realizovať sa našej mládeži a občanom. Všetkým, ktorí akokoľvek prispejú a organizujú podujatia ďakujeme a vyzývame aj ďalších, aby upustili od konzumného spôsobu života a aby vlastnou aktivitou vytvorili hodnoty pre svojich spoluobčanov. Z iniciatívy starostu obce, za účelom rozšírenia kultúrno-spoločenského života občanov, obec podpísala zmluvu o partnerstve s obcou Malá Roudka – Česká republika.
Súčasťou bilancovanie roku 2013 je aj správa o plnení rozpočtu obce. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že obec nakladala s finančnými prostriedkami zodpovedne a dosiahla o 10 tisíc Eur priaznivejší výsledok hospodárenia ako očakávala.
Uvádzame aj štatistické údaje. V roku 2013:
 počet narodených detí 3
 prihlásených k trvalému pobytu 14
 odhlásených z trvalého pobytu 7
 zomrelo 11
 priemerný vek obyvateľov 41,38
 počet obyvateľov k 1.1.2013 625
 počet obyvateľov k 31.12.2013 624
Na záver chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke a kronikárke za ich nezištnú prácu v prospech obce a jej obyvateľov. Oceňujem vysokú angažovanosť poslancov a zodpovedný prístup k plneniu ich poslania a vytváraniu priaznivého prostredia pre prácu a chod celého obecného úradu.
Všetkým obyvateľom obce, ako aj návštevníkom obce, želám v roku 2014 pevné zdravie, pokoj v rodinách, dobré susedské vzťahy, tolerantných spoluobčanov, úspech v práci, zmysluplné prežitie voľných chvíľ a ničím nerušený život v našej obci.


Kamil Blaho
starosta obce


 


603647

Úvodná stránka