Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Zhodnotenie roku 2012

Vážení občania.
Pred niekoľkými hodinami rok 2012 odkráčal do minulosti a práve teraz je vhodná doba
na jeho zhodnotenie v oblasti samosprávy a načrtnúť ciele v roku 2013.
Výsledky samosprávy obce boli v roku 2012 ovplyvnené v značnej miere vonkajšími
vplyvmi. Pretrvávajúca kríza, či už hospodárska alebo finančná a snaha vládnej garnitúry
o udržanie sa v európskom priestore mali za následok stagnáciu rozvojových programov obcí
a miest. Logicky táto skutočnosť zastihla aj našu obec.
Ciele, ktoré si naša obec v roku 2012 vytýčila, musela vzhľadom na finančné možnosti
korigovať.
Aj keď ročné hospodárenie je mierne ziskové, do budúcnosti je potrebné si vytvárať
finančnú rezervu na spolufinancovanie rozbehnutých programov ako aj na prípadné
havarijné situácie. Prognózy na ďalšie obdobie jasne hovoria, že príjem obcí z rozpočtu bude
i naďalej klesať. V roku 2012 naša obec získala o 5 tisíc eur menej ako v roku 2011 a oproti
rozpočtu o 7 tisíc menej. Z toho dôvodu sme museli znížiť i výdavky a nerealizovať plánované
rekonštrukcie a opravy majetku obce.
V hlavných strednodobých úlohách je situácia nasledovná:
Čističky odpadových vôd
V projekte sa nepokračovalo z dôvodu nezískania finančných prostriedkov. Na dokončenie
celého diela v roku 2013 sme požiadali z Environmentálneho fondu čiastku 276 tisíc eur.
Rekonštrukcia potoka
Vo februári sme podali projekt z operačného programu životného prostredia vo výške 1300 tis.
eur. Ministerstvo životného prostredia ešte nezverejnilo správu o vyhodnotení projektov.
Zlúčenie Materskej školy, Základnej školy
Na základe skutočnosti, že obec nezískala finančné prostriedky na zlúčenie MŠ a ZŠ
a nevyhnutnú rekonštrukciu budovy ZŠ, ako aj na súčastné a perspektívne systémové
smerovanie v školstve (nepodporovanie malotriednych tried od 1. roč. – 4. roč.), systém
financovania škôl podľa počtu žiakov, nízky počet prihlásených žiakov , 11 v školskom roku
2012/2013, dlhodobo nízky počet rodiacich sa detí spôsobilo, že obecné zastupiteľstvo po
dodržaní všetkých legislatívnych úkonoch rozhodlo o zrušení ZŠ k 1.9.2012. Už súčasnosť
potvrdzuje, že to bol krok pre obec boľavý ale nevyhnutný. Nielen prevádzkové náklady, ale
aj časti mzdových nákladov pri udržaní vyučovacích štandardov by obec musela dotovať
z vlastných prostriedkov vo výške min. 15 tisíc eur/za 1 rok. Zo štátneho rozpočtu by obec pri
počte žiakov 12 získala 23 600 eur čo nepokríva mzdu a odvody pre ZŠ učiteľov. Vzhľadom na
vek budovy ZŠ a interiérového vybavenie bolo taktiež nutné zvažovať ďalšie navýšenia
vlastných prostriedkov a tie by obec musela krátiť v iných oblastiach.
Prestavba budovy ZŠ na bytový dom
Na základe rozhodnutie OZ o využití budovy ZŠ na výstavbu nájomných bytov čo
v najkratšom čase, obec zmluvným prevodom previedla budovu firme SAMOS Slovakia s.r.o,
ktorá je investorom stavby bytového domu v počte bytov 10. Po kolaudácii k 31.7.2013 bytový
dom neodkladne prevedie, výlučne na obec Voznica za sumu zodpovedajúcu výške
nájomného počas 30 rokov bývania. Súčastne sa investor stavby zaviazal rekonštruovať
budovu MŠ. Časť už realizoval, keď na vlastné náklady vymenil všetky okná a vymaľoval
vnútorné priestory. Na budove už bývalej ZŠ boli prevedené búracie práce, časť hnuteľného
majetku ( stoličky, lavice, dvere a pod.) boli poskytnuté sociálnemu zariadeniu v Leviciach
(deti zdravotne postihnuté). So začatím stavebných prác investor začne v prípade zlepšenia
klimatických podmienok.
Žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Voznica bude možné predkladať až po stanovení
podmienok pridelenia bytu a výšky nájomného o čom budeme včas informovať.
Vážení občania. Rozpočet obce na rok 2013 je vypracovaný tak, aby sme boli schopní
zabezpečiť základné úlohy samosprávy a len v prípade získania finančných prostriedkov
z iných zdrojov, púšťať sa do realizácie investičných akcií. Z dlhodobého hľadiska je a ostáva
našou prioritou obec nezadlžovať v snahe niečo v obci vybudovať za každú cenu.
V oblasti vlastných príjmov je nutné uviesť, že pre rok 2013 sme nezvyšovali dane alebo
poplatky. Ba práve naopak, v dani z nehnuteľnosti budeme automaticky poskytovať zľavu
50% pre občanov (vlastníkov) 70 - ročných a viac ročných. Zameriame sa však na zreálnenie
podľa listov vlastníctva, daňových povinností nehnuteľností, prístavieb, zastavaných dvorov,
altánkov a pod.. Už v januári budeme posielať platobné výmery za využívanie verejných
priestranstiev a za parkovanie motorových vozidiel. Boli by sme radi, keby si majitelia psov
osvojili povinnosť bez vyzvania zaplatiť daň za psa do konca januára. Ostatné dane
a poplatky do konca mája 2013 po obdržaní platobných rozhodnutí.
Vážení občania. V roku 2012 sme zaznamenali v obci medziročný pokles obyvateľov o 14
občanov. Narodili sa 2 deti, zomreli traja naši občania, prihlásilo sa 6 a odhlásilo 17 občanov.
Celkový počet narodených detí za posledných 13 rokov je 53, priemer za 1 rok je 4,08.
Vážení občania! Pri vstupe do nového roku, keď si dávame dobre myslené predsavzatia,
nezabudnime na to čo robí človeka človekom. Viac sa pýtajme čo potrebujú iný, viac
počúvajme to, čo hovoria iný. Človek nemôže byť sám, človek žije pre to, aby žili iný. Moje
poďakovanie patrí tým, ktorí odvádzajú zmysluplnú prácu pre svojich blízkych,
spoluobčanov a v prospech obce Voznica.
Prajem Vám úspešný Nový rok a všetky dni v ňom, veľa zdravia a pokoja vážení
spoluobčania.
Vo Voznici 1.1.2013
Kamil Blaho
starosta obce 


 


603707

Úvodná stránka