Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Vyhodnotenie volebného obdobia 2006-2010

  Roky 2006 až 2010 boli rokmi v samospráve obci Voznica vyvrcholením aktivít rozvojového programu, ale aj rokmi úsporných opatrení. Na začiatku volebného obdobia v roku 2006 boli zadefinované priority, ktoré boli nosným programom celého obdobia. Boli to tieto priority:
1./ Vybudovanie obecného vodovodu – úloha splniteľná len so vstupom investora
Vodárenskej spoločnosti. Počtom prípojok v našej obci sme pre tohto
investora nezaujímavý.
2./ Vyriešiť čistenie odpadových vôd – úloha sa úspešne plní zabudovávaním domových
čističiek odpadových vôd z finančných prostriedkov Ministerstva životného
prostredia.
3./ Rekonštrukcia miestnych komunikácií – úloha plnená priebežne z vlastných prostriedkov
za výdatnej pomoci sponzora firmy VIA SERVIS.
4./ Rekonštrukcia školských zariadení – úloha splnená čiastočne, keď bola rekonštruovaná
strecha ZŠ z prostriedkov poskytnutých Úradom vlády SR.
5./ Rekonštrukcia kultúrneho domu – bolo vykonané zateplenie stropu sály a výmena okien
v sále z prostriedkov Ministerstva financií.
6./ Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – boli vymenené a doplnené reproduktory, zakúpená
nová ústredňa a komplet ozvučené priestory areálu ŠK.
7./ Bola ukončená etapa stavebnej úpravy miestneho cintorína – výstavba urnového múru
a chodníkov.
8./ Aktívne sme sa zapojili do projektu Mikroregiónu Nová Baňa, kde boli zakúpené
mechanizmy na zber a spracovanie biologického odpadu, ktoré môžu využívať aj
občania Voznice.
9./ Podporili sme podnikateľský zámer na ťažbu horniny zo Zemníka Z1 pre firmu
DOPRAVEX Martin.
10./ Vybudovali sme viacúčelové ihrisko za fianančnej podpory Úradu vlády SR ako aj
vlastných prostriedkov.
11./ Z bezpečnostných dôvodov sme doplnili časť zvodidiel v časti obce Richňava.
12./ Z vlastných prostriedkov sme zabezpečili zariadenia umožňujúce pripojenie sa na
internetovú sieť.
13./ Bezplatným prevodom od SPP sme získali dve motorové vozidlá – Golf a
Mitsubiši
14./ Pre potreby ŠK sme zakúpili motorovú kosačku.
15./ Vybavili sme zariadenie MŠ digitálnou technikou.
16./ V ZŠ sme vďaka projektu obnovili počítačovú techniku.
17./ Inovovali sme obecnú webovú stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme.
18./ Podporovali sme činnosť záujmových skupín poriadajúce kultúrne, spoločenské a
športové podujatia.
19./ Organizovali a finančne sme podporovali regionálne podujatia mládeže, spevákov
ľudových piesní, Jednoty dôchodcov a športovcov.
Vážení občania!
Týmito aktivitami sme výrazne našu obec posunuli vpred a začlenili sme sa k obciam, ktoré si plnia svoje ústavné poslanie a neustále ponúkajú svojim občanom možnosti na plnohodnotný život aj v takej obci ako je naša. Za posledné štyri roky majetok obce vzrástol o 199 106,- Eur ( 5 998 267,- Sk ) . Hodnota celého majetku obce je 605 000,- Euro ( 18 226 000,- Sk ). K dnešnému dňu nemáme žiadne finančné záväzky.
Vážení občania!
Vždy a vo všetkom sa dá urobiť viac, lepšie, rýchlejšie. Záleží na uhle pohľadu. Je na každom, aký si zvolí. Za seba a celého poslaneckého zboru však môžem povedať, že sme urobili čo bolo v našich silách, schopnostiach a možnostiach – tie sú v mnohom rozhodujúce. Vždy sme sa snažili konať v prospech obce a jej obyvateľov.
Na záver hodnotenia musím vysloviť úprimné poďakovanie všetkým poslancom OZ za ich spoločné úsilie hľadania správnych rozhodnutí a riešení. Ďakujem im za prácu v prospech nás všetkých. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa aktívne zapájajú do života obce, v rôznych záujmových skupinách a organizáciách. Len vlastnou aktivitou si vytvoríme lepšie podmienky pre krajší a pokojnejší život v našej obci.

Kamil Blaho
starosta obce


Vo Voznici dňa 6.12.2010


 
Ste spokojný(á) s prácou samosprávy v rokoch 2006-2010


603658

Úvodná stránka