Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Vyhodnotenie roku 2009

 Vážení občania!

Nachádzame sa na prahu Nového roka 2010 a tak ako už tradične v túto dobu sa vraciame k uplynulému roku 2009. Pri hodnotení roku sa chcem na úvod poďakovať všetkým občanom, ktorí akokoľvek sa zapojili do vecí verejných, či už svojimi názormi, alebo podporením aktivít obce v akejkoľvek oblasti.

Verím, že aj rok 2009 bol rokom, kedy sme svoju obec opäť posunuli medzi prosperujúce Vlastnou aktivitou sme získali do rozpočtu takmer 2 milióny Sk, všetky na tieto akcie:
- 1,2 milióna Sk na výstavbu viacúčelového ihriska
- 350 tisíc Sk na opravu strechy Základnej školy
- 150 tisíc Sk na údržbu verejného rozhlasu
- 48 tisíc na projekt "Hodina deťom"
- 30 tisíc na súťaž "Spievam, spievaš, spievame"
- na projekt vzdelávania v ZŠ sme získali počítačovú techniku v hodnote 155 tisíc Sk
Ako dary sme dostali:
- na cintorín - 11 tisíc Sk
- na chod MŠ - 10 tisíc Sk
- na nákup kosačky - 42 tisíc Sk
Na zabezpečenie financovania rôznych kultúrnych, športových a spoločenských akcií nám výraznou čiastkou pomáhali miestni podnikatelia, ale aj fyzické osoby.
Rok 2009 však vnímam aj ako rok nesplnených úloh. Nepodarilo sa nám získať finančné prostriedky na projekt "Čistenia odpadových vôd". Ako náhradné riešenie ponúkame zdarma dodanie technológie (čističky). Zabudovanie čističky si musí občan vykonať sám. Upozorňujem, že je to riešenie pre tých, ktorí si vo vlastnom záujme chcú vyriešiť problém čistenia odpadových vôd. Pre získanie finančných prostriedkov sme podali opakovanú žiadosť. Verím, že budeme úspešnejší.
Výstavba vodovodu v našej obci je dlhodobo blokovaná investorom z dôvodu neprepojenia vodovodov Turček a Podunajský vodovod. Žiaľ, musím konštatovať, že obec stále nemá v ponuke stavebné pozemky pre bytovú výstavbu. Tejto problematike musíme venovať ešte väčšiu pozornosť a hľadať vhodné riešenia. Narušil sa nám aj pravidelný cyklus opráv miestnych komunikácií, ktoré sme každý rok dokázali opraviť z vlastných a sponzorských prostriedkov. Tohto roku sme sponzorsky opravili len most cez potok - oproti Hlbokej ceste.
Vplyvom celosvetovej finančnej krízy, ktorá zasiahla aj výšku príjmov našej obce zo štátneho rozpočtu, sme boli nútení prijať v II. polroku 2009 také opatrenia, aby obec bola schopná do konca roku zabezpečovať všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z kompetencií samosprávy.
Stiahli sme z celoročného užívania veľké kontajnery, obmedzili svietenie verejného osvetlenia, krátili sa dotácie na šport, kultúru, mládež a krátili sa mzdy v aparáte Obecného úradu a Základnej školy.
Za veľmi dôležitú v spravovaní obce považujem informovanosť občanov. Bolí ma, keď občania vyslovujú súdy na základe neznalosti problematiky, skreslených informácií, poloprávd alebo mám aj taký dojem, ako keby s úmyslom poškodiť niekoho, očierniť a vyvolať nepravdivý obraz vyhovujúci časti neprajníkov, ktorí sa v každej spoločnosti nájdu. Neodmietam priamu diskusiu na akúkoľvek tému. Chcem počúvať názor občanov, ale aj chcem mať možnosť vysvetľovať a argumentovať. Aj toto bol dôvod prečo sme Vám do každej domácnosti poslali dotazník, aby ste sa mali možnosť vyjadriť anonymne na súčasný život v obci, ale aj na jej smerovanie v budúcnosti. Priznávame, že forma ankety nebola najvhodnejšia, otázky mali byť štylizované jednoduchšie. Vyhodnotenie tejto ankety bude vo februári na verejnom zhromaždení občanov, kde očakávame, že využijete príležitosť položiť akékoľvek otázky starostovi a poslancom OZ.
Začiatok Nového roka je aj príležitosť na štatistické údaje roku 2009. K dnešnému dňu má obec 636 občanov s trvalým pobytom. Z toho rómskych spoluobčanov je 16, dlhodobo sa v obci zdržuje 41 Rómov. Priemerný vek občanov je takmer 40 rokov. V roku 2009 sa narodili 3 deti, zomreli 4 občania s trvalým pobytom. Napriek týmto nie veľmi optimistickým číslam verím, že obec má svoju budúcnosť. Dôkazom sú cielené aktivity OcÚ na podporu mládeže, školskej a predškolskej výchovy. Prijímame opatrenia, aby výuka v našich zariadeniach bola stále kvalitná a pre naše deti a rodičov atraktívna. Môžem zodpovedne povedať, že školské roky 2009, 2010, 2011 máme z pohľadu zriaďovateľa zabezpečené po každej stránke. Želáme si len viac školopovinných detí.

V posledný deň roku 2009 som Vám želal príjemné prežitie Silvestrovskej noci a Nového roka. Dnes Vám želám počas celého roka 2010 čo najväčšiu spokojnosť, zdravie, šťastie.
Hľadajme pokoru vo svojom živote, hľadajme spôsoby ako počúvať svojich spoluobčanov, chápať ich problémy. Bez vzájomného porozumenia sa náš život stáva chudobný. Ja si však želám, aby náš spoločný stôl bol neustále bohatší, aby sa prehýbal od dobrých skutkov, správnych rozhodnutí, skrátka, aby si pri ňom našiel každý občan obce svoje dôstojné miesto.
Ďakujem Vám za možnosť prežiť s Vami rok 2009 a teším sa na chvíle vo Vašom kruhu v roku 2010. Želám Vám všetko najlepšie, čo len Vám môžem želať.


Kamil Blaho, starosta obce


 


603643

Úvodná stránka