Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Vyhodnotenie roku 2008

 Vážení občania

Je december a naša samospráva sa nachádza v polovici svojho funkčného obdobia rokov 2006-2010. dovoľte, aby som pri pohľade na rok 2008 zhodnotil naše účinkovanie aj zo zreteľom na priority prijaté pre roky 2007-2015, nakoľko rok 2008nás výrazne posunul k úspešnému dokončeniu zámerov zapracovaných v PSHR obce voznica pre tieto roky.
Za jednu z najdôležitejších splnených úloh v roku 2008 považujem pripravenie projektovej dokumentácie pre vyriešenie čistenia odpadových vôd v obci. okrem toho sme podali žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu tejto úlohy z prostriedkov Environmentálneho fondu vo výške 16 mil. Sk.
Dokončili sme urnový múr, úpravu zelene, chodníkov, brán, oplotenia, a zabezpečili sme virtuálne zobrazovanie nášho cintorína - nafotenie a umiestnenie na internetovej stránke našej obce. keď som pri internete, môžem konštatovať, že sme zabezpečili v obci 100% pokrytie signálom pre príjem internetu technológiou WiFi za veľmi výhodných podmienok pre účastníkov bez časového obmedzenia.
Realizovali sme výmenu okien a dverí na OcÚ a v týchto dňoch začíname s výmenou okien na sále kultúrneho domu a uteplení stropu sály.
Napriek poklesu počtu žiakov sme udržali chod školských zariadení pri zachovaní podmienky efektívnosti prevádzkových nákladov.
Okrem týchto hlavných úloh, ktoré sme si naplánovali realizovať v roku 2008, postúpili sme i v prípravách prác na dobudovanie vodovodu. Firma Hydroeco banská bysrica pripravuje štúdiu zásobovania vodou obce na trase Hliník nad Hronom - Hronský Beňadik a súbežne sme zadali pripraviť predprojektovú dokumentáciu odbočiek , vodojemu a rozvodov.
Z dôvodu stagnujúceho demografického vývinu obce, pripravujeme výkup pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov a bytových domov v časti obce Hôrka.
Na druhej strane sa nám nepodarilo realizovať náter konštrukcie lavice cez Hron, pretože sme na to nezískali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Otvorená zostáva aj výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou. Napriek doporučeniam a výberu našej požiadavky okresnými a krajskými inštitúciami, nemáme žiadne stanovisko od hlavného poskytovateľa - Úradu vlády SR.
Samospráva obce v roku 2008 zabezpečovala aj úlohy, ktoré každodenne vyplývajú s jej podstaty. Svojimi aktivitami sa opäť priblížila k predstavám občanov o spravovaní života v obci a jej majetku. Nebála sa vstupovať do riešenia problémov, ktoré vyplývajú zo života ľudí v komunite. Riešili sme susedské spory, priestupky pri porušovaní ochrany osobných práv, majetkov a životného prostredia. Zároveň strane sa snažíme život v našej obci neustále zlepšovať a spríjemňovať. Pripravujeme atraktívne podujatia pre všetky vekové kategórie, hlavne starších spoluobčanov a deti. Tradične výborné výsledky dosahujeme v práci s mladými futbalistami. Prebúdzajú sa nám mladí hasiči. Čiastočne stagnujeme v práci s mládežou v oblasti kultúry, no naopak veľkú radosť nám robí spevácka skupina dospelých Dolinka, ktorá si už našla priestor a priaznivcov aj mimo našej obce. Žiaľ nie sme schopní vytvoriť v našej obci pracovné miesta pre zárobkovo činnú časť obyvateľov našej obce. Snáď budeme úspešní pri získaní stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu a tak pritiahneme do našej obce mladé rodiny.
Vážení občania. Vždy mám dobrý pocit, keď sa občania zaujímajú o dianie v obci, že žijú s otvorenými očami, že sa k spoločnému majetku správajú šetrne, že sú ochotní nezištne pomôcť obci, spoluobčanom. Za tento prístup sa tým, čo sa takto správajú chcem aj dnes poďakovať. Tým, ktorí sa takto nesprávajú chcem len povedať, že uzatváraním sa do seba, do svojich problémov a nezapájaním sa do života obce škodia predovšetkým sebe, lebo nevyužívajú výhody, ktoré im obec ponúka. Zároveň mi je ľúto, keď sú medzi nami takí, čo nechápu, že v každej spoločnosti - rodine, obci, štáte platia zákony a princípy, ktoré je povinný každý z nás rešpektovať. Osvojujú si zásadu, že spoločný majetok, priestory a financie je možné zneužívať vo svoj prospech. Príkladom je likvidácia odpadov všetkých druhov. Uvedomme si, že sa nachádzame v 21. storočí, v štáte, kde platia európske normy a podľa toho si musíme usporiadať aj svoje vlastné podmienky na nároky. Držme sa zásady, že každé vlastníctvo, aj to spoločné je nedotknuteľné.
Vážení prítomní. Vo svojom vystúpení som sa snažil urobiť prierez života našej obce za rok 2008, ktorý nám priniesol veci pozitívne aj negatívne. Ale rozhodne priniesol znaky ďalšieho rozvoja obce.
Na záver chcem poďakovať pracovníkom OcÚ, školských zariadení - menovite p. Horniačekovej, ktorá u nás končí pracovný pomer, pracovníkom kultúry, športu, a všetkým aktívnym občanom, za ich pomoc a spoluprácu počas celého roku. Poslancom OZ ďakujem za ich zodpovedný prístup k plneniu ich poslania a vytvoreniu priaznivého prostredia pre prácu a chod celého obecného úradu.

Ďakujem za pozornosť.


 


603676

Úvodná stránka