Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Vyhodnotenie roku 2007

Vážení spoluobčania!

Na prelome rokov človek zvykne bilancovať minulý rok a plánuje kroky v tom budúcom. Aj Obecné zastupiteľstvo vo Voznici zhodnotilo rok 2007 a vytýčilo si úlohy pre rok 2008.Na základe skúseností chce aj pomenovať problémy a poukázať na nedostatky a hlavne usmerniť náš každodenný život v obci aby bol v súlade s morálnymi hodnotami, zdravým vývinom obce a v súlade s právnymi normami a zákonmi, podľa ktorých sme povinní sa riadiť a rešpektovať ich.

Rok 2007 bol v znamení plnení hlavných úloh a operatívnych úloh, ktoré vyplynuli z momentálnych potrieb obce a možností ich realizácie. Všetko však sa realizovalo v súlade s prioritami zapracovanými v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce, ktorý prešiel kompletným schvaľovacím procesom.

Ak bilancujeme rok 2007, môžeme konštatovať, že:

Opravili sme miestne komunikácie v hodnote 250tis.Sk. Hlboká cesta a vjazd do Rybníka

vykonali sme čiastočné stavebné úpravy na cintoríne, postavili urnový múr a chodníky.

osadili sme zvodidlá v nebezpečnej časti cesty do Richňavy.

Rozšírili sme možnosti separácie (triedenie) odpadu- umiestnili sme nový kontajner na sklo pred obchodom COOP JEDNOTA.

získali sme zdarma dve motorové vozidlá GOLF a MITTSUBISHI od Slov. plynárenskej spoločnosti v hodnote 400tis.Sk.

zabezpečili sme možnosť pripojenia na internet pomocou siete WIFI.

sprostredkovali sme vykopanie studne pre rómskych spoluobčanov.

realizovali sme zavlažovanie hracej plochy na futbalovom ihrisku.

rekonštruovali sme interiér Materskej školy.

zaregistrovali sme občianske združenie “Dolinka“.

poskytovali sme možnosť sebarealizácie a vytvárali podmienky pre záujmové skupiny a organizácie tak, aby bol dodržaný rozvoj obce vo všetkých možných oblastiach.

Treba však spomenúť aj základné každodenné úlohy, ktoré obec musí zabezpečovať a to je udržiavanie a zveľaďovanie obecného majetku, rozširovať občianske vybavenie, služby občanom a zabezpečovať styk s vonkajšími inštitúciami – úradmi.

V r.2007 sme získali 20tis.Sk z VÚC B. Bystrica na súťaž „Spievam, spievaš, spievame“, 150tis.Sk z Ministerstva financií na opravu Kultúrneho domu, Lesy SR poskytli dotáciu na opravu cesty vo výške 250tis.Sk, z Európskeho soc. Fondu sme získali do rozpočtu 108tis.Sk, za poplatky z ROEP – 27tis.Sk a za dividendy z Vodárenskej spoločnosti sme obdržali 86tis.Sk. Na získanie týchto financií bola potrebná iniciatíva a značne obohatila náš rozpočet. V tomto trende chceme i naďalej pokračovať, aby sme si mohli našu obec plánovito zveľaďovať. Hodnota majetku obce aj za rok 2007 sa zvýšila o 1,2mil.Sk a bol dosiahnutý aj plusový výsledok hospodárenia o čiastku 217tis.Sk.

Záujem o veci verejné občan prejavuje aj účasťou na podujatiach organizovaných obcou a záujmových skupín. Cítime nezáujem o prácu v organizáciách, keď prevláda konzumný spôsob vnímania športu, kultúry- chceme len dostávať a málo sme ochotní dať. Obecný úrad vytvára podmienky, ale nemôže všetko organizovať.

Tým, ktorí pomáhajú pri organizovaní a sponzorovaní chcem poďakovať, a vyzývam ostatných, aby si našli spôsob a prostriedky na sebarealizáciu, ktorú im obec ponúka. A obec ponúka širokú škálu uplatnenia, čo nám závidia aj okolité obce. Sme ochotní tento sortiment rozširovať a zvyšovať jeho úroveň. Pomohla by nám väčšia propagácia v regionálnych novinách, k čomu by mohli prispieť i občania, či už kladnými hodnoteniami ale aj kritickým pohľadom na veci verejné v obci Voznica. Nemáme radosť vo vývine počtu obyvateľov. V r.2007 obec zaznamenala celkový úbytok obyvateľov. Narodili sa 4 deti, umrelo 10 občanov. K 31.12.2007 obec mala 638 obyvateľov. Snažíme sa, aby všetci žili v našej obci spokojne, rovnakými právami a rovnakými povinnosťami.

Všetkým želám pevné zdravie, rodinnú pohodu a spoločenské uplatnenie. Všetkým ďakujem za pochopenie a podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu a pochopenie v prospech našej Voznice a jej obyvateľov.
 


 


603690

Úvodná stránka