Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Vyhodnotenie rokov 2003-2006

Vážení občania.

Blíži sa koniec volebného obdobia, preto Vás chceme aj touto formou informovať o činnosti Obecného zastupiteľstva, Obecného úradu a starostu obce Voznica za uplynulé štyri roky spoločnej práce.
3. januára 2003 novozvolení poslanci OZ a starosta obce nastúpili do funkcií s jasným cieľom: Zabezpečiť prosperitu obce, na základe konkrétnych úloh, ktoré mali vo svojich volebných programoch, korigované aktuálnymi potrebami a možnosťami obce. Po dôkladnej analýze minulého volebného obdobia, boli vytýčené priority obce v súlade s požiadavkami väčšina obyvateľov s prepojením na možnosti financovania zo zdroja získaného zracionalizovaním práce OcÚ, ale aj zo zdrojov získaných mimo rozpočet obce.
Ako s nám to podarilo? Tak, že pravidelne zasadala Rada OZ, a ako poradný orgán za účasti všetkých poslancov navrhovala a smerovala činnosť OZ a OcÚ. Na pravidelných zasadnutiach OZ sa riešili najdôležitejšie úlohy, určovali priority, prijímali nariadenia platné pre všetkých občanov, schvaľovali finančné operácie do najmenších detailov. OZ plnilo aj kontrolnú činnosť plnenia uznesení, čerpania finančných prostriedkov a spolu s kontrolórom obce a každoročným auditom externého audítora dohliadalo na hospodárenie OcÚ. Že bolo efektívne. hovoria nasledovné čísla:

Stav finančných prostriedkov k 1.3. 2003 580 000,-Sk.

Predpoklad stavu finančných prostriedkov k 31.12. 2006 980 000,-Sk.

Hodnota majetku obce za uplynulé obdobie vzrástla o 2,6 mil. korún.

Ďalšie investície obce:

Opravy miestnych komunikácií.

Plynofikácia časti OÚ.

Nákup informačnej a počítačovej techniky.

Nákup 140 stoličiek.

Nákup a prevádzkovanie požičovne ručného náradia a malých mechanizmov

Vybudovanie oporného a urnového múru a spevnenie chodníkov na cintoríne

Okrem týchto investícií sme získali bezplatným prevodom nákladné auto P – V3S, odstránili a zrekultivovali tri divoké skládky odpadu, vyčistili a udržiavali verejné priestranstvá a miestny cintorín. Zriadili a vybavili sme klub mladých, zrekonštruovali 3 obecné studne a vysadili 930 kusov okrasných kríkov. Podporovali sme športový klub, kde dlhodobo dosahujeme dobré výsledky, hlavne vo výchove mladých futbalistov. Iniciovali sme rozvoj stolného tenisu, volejbalu a hokeja. Zastrešili sme množstvo kultúrnych akcií, ako sú súťaž Spievam, spievaš, spievame, Miss obce Voznica, deň detí, Mikuláša, program k mesiacu úcty k starším, fašiangy a mnoho ďalších. Pomáhali sme pri obnove a oprave miestneho kostola.
Máme maximálny záujem na prevádzkovaní materskej a základnej školy pri dodržaní vysokých nárokov na pedagogickú úroveň výučby. Pre strednú generáciu sa snažíme vytvárať vhodné podmienky na bývanie udržaním štandardných služieb v oblasti vybavenosti obce. Pre staršiu generáciu sa snažíme vytvárať vďačné prostredie pre spokojnú starobu.
Zapojili sme sa aj do regionálnych štruktúr, napríklad do Mikroregiónu Nová Baňa a okolie a do Regiónu Sitno. Účasťou v týchto združeniach obec úspešne rozbehla prípravu výstavby vodovodu a čistenia odpadových vôd. Osobné rokovania nám zabezpečili zaradenie do plánu výstavby vodovodu v roku 2009. Technické riešenia a možnosti výstavby sú predmetom budúcich rokovaní. Región Sitno poskytuje možnosť prepojenia obce na rozvoj cestovného ruchu a vidieckeho turizmu. Podkladom pre úspešný rozvoj obce je „Plán sociálneho a ekonomického rozvoja.“ Uvedený plán má obec spracovaný v prepojení na mikroregión, región, VÚC, a Národný operačný program. Zatiaľ sme boli úspešní s menšími projektmi. V roku 2005 sme na štyri projekty dostali dostali 270 000,-Sk a v roku 2006 na jeden 30 000,-Sk. Už dnes máme pripravené ďalšie projekty, ktoré čakajú na vyhlásenie výziev na prekladanie.
Musím si však priznať aj to, čo sa nám nepodarilo. Neboli sme úspešní pri snahe o dodržanie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa plynofikácie obce. Sále prebieha aj vyšetrovania podnetu na firmu Happy Home, od ktorej obec získala nevýhodnú pôžičku. Obidva problémy spadajú do obdobia pred rokom 2003. Medzi negatíva patrí i skutočnosť, že sa nám nepodarilo prebudiť záujem občanov oblasti poľnohospodárstva. Občania nevyužívajú možnosť vysporiadať si vlastnícke vzťahy cez práve prebiehajúci ROEP.
Vážení občania. Obec Voznica sa za posledné obdobie zaradila k progresívnym a ambicióznym obciam regiónu. Zaviedli sme systém a pravidlá rovnaké pre všetkých občanov. Veríme, že tak, ako má obec históriu, ktorú sme si spoločne pripomenuli oslavami v roku 2005, tak má aj svoju úspešnú budúcnosť. Pamätný dvojkríž nad obcou nech je symbolom súdržnosti a hrdosti všetkých Vozničanov. Za spoluprácu, pomoc, porozumenie a dôveru v minulom volebnom období Vám ďakujú:

starosta obce: Kamil Blaho
poslanci OZ: Ing. Milan Pacher Ľubica Klimanová
Jozef Adamov Mária Kellerová
František Pavol František Zliechovec
Jaroslav Mádel


 


603703

Úvodná stránka