Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 01 2019.pdf (84.9 kB) (84.9 kB)

 
VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voznica
 VZN 2 2018.pdf (235.7 kB) (235.7 kB)

 
VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 01 2018.pdf (968 kB) (968 kB)

 
VZN 4/2017 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve obce Voznica
 VZN 4-2017 o fonde opráv nájomných bytov.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

 
VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Voznica
 VZN 3 2017 o ČOV.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

 
VZN č. 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Voznica
 VZN ovzdušie.pdf (43 kB) (43 kB)

 
VZN č. 01/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 012017 o daniach a popl.  -.pdf (81.9 kB) (81.9 kB)

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voznica
 VZN č. 3 2016 o nakladaní s odpadmi.pdf (176.2 kB) (176.2 kB)

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Voznica
 VZN č. 2 2016 o pohrebisku.pdf (91.3 kB) (91.3 kB)

 
VZN č. 01/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 01 2016 o daniach a popl.  -.pdf (81.8 kB) (81.8 kB)

 
VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 012015 o daniach a popl.  -.pdf (202.8 kB) (202.8 kB)

 
VZN č. 2/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov
 VZN o prenajímaní obecných bytov.pdf (191 kB) (191 kB)

 
VZN č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov
 VZN o vylep.plagátov.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

 
VZN č. 03/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 VZN voda_a_kanalizacia__2013.pdf (138.8 kB) (138.8 kB)

 
VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Voznica
 VZN -. 02 2014 o trhových miestach.pdf (205.6 kB) (205.6 kB)

 
VZN č. 01/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN _. 012014 o daniach a popl.  -.pdf (165.7 kB) (165.7 kB)

 
VZN 02/2013 o o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu
 VZN.pdf (152.3 kB) (152.3 kB)

 
VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voznica
 VZN o nakladaní s KO obce Voznica.pdf (187.5 kB) (187.5 kB)

 
VZN č. 01/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č. 012012 o daniach a popl..pdf (165.2 kB) (165.2 kB)

 
Sadzobník miestnych poplatkov
 Sadzobník miestnych poplatkov AKTUAL.pdf (32.3 kB) (32.3 kB)

 
Informácia pre občanov o spôsobe nakladania s odpadmi
 Informacia_pre_rok_2010.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
VZN č.01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 dan_z_nehnutelnosti[1].doc (92 kB) (92 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 03/2009 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Voznica..
 vzn_o_odpadoch.doc (103 kB) (103 kB)

 


603668

Úvodná stránka