Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola obci Voznica schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“ a dňa 6. mája 2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 080/2.1MP/2013.  Dňa 28.07.2014 bolo odovzdané stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi stavby, ktorý od 29.07.2015 začal realizovať prípravné práce a následne pokračoval so stavebnými prácami. Stavebné práce boli ukončené 17.08.2015 a dňa 28.08.2015 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Plánovaný termín ukončenia stavby v zmysle žiadosti o zmenu projektu č. 1 (na september 2015) bol dodržaný.

 

Realizáciou sme naplnili hlavné ciele projektu, a to:

Protipovodňovými opatreniami na potoku Richňava znížiť riziká vzniku povodní.

Projektom riešiť stavebno-technickú opravu existujúcej úpravy toku v zastavanom území

a v niektorých úsekoch vybudovať novú reguláciu.

 

Rovnako sme naplnili predsavzatia špecifických cieľov projektu:

zlepšenie stability svahov,
zlepšenie odtokových pomerov zvýšením kapacity koryta na prietok Q100r,
ochrana priľahlých území pred povodňami,
zníženie rizika povodní aj na rieke Hron,

zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov obce.

 

Úspešné ukončenie stavby zabezpečí trvalú a dlhodobú ochranu územia intravilánu našej obce na úroveň Q100r a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj obce.

 

Po skončení projektu bude dlhodobo zabezpečená ochrana zastavaného územia obce ako aj infraštruktúry obce, majetku obce a majetku občanov na úroveň Q100r.. Na potrebu realizácie poukazuje ukazovateľ dopadu - počet osôb ochránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu: viac ako 600 občanov, čo sú vlastne všetci obyvatelia obce. Údržba výsledku projektu bude realizovaná súčasnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi na aktivačných prácach.

 

Riešenie projektu žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo rozvrhnuté do troch hlavných aktivít ( Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce; Realizácia stavebných prác;  Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby )  a  dve  podporné  aktivity ( Riadenie projektu a Publicita a informovanosť).

 

Projektová dokumentácia rozvrhla stavbu na šesť stavebných objektov:

01 –Protipovodňová ochrana potoka Richnava rkm 0,000 – rkm 0,312

02 - Protipovodňová ochrana potoka Richnava rkm 0,312 – rkm 1,003

03 - Protipovodňová ochrana potoka Richnava rkm 1,003 – rkm 1,991

04 – Zábradlia a zvodidlá

05 – Pásy, schody, stupne

06 – Odber požiarnej vody.


 

Fotodokumentácia

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie


 
 
Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie


 
 
Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie

Priebežné fotografie


 
 
Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela


 
 
Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela

Konečné fotografie diela


 
 
Informačná tabuľa

Informačná tabuľa

Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa


 

Ďalšie dokumenty

Opatrena na ochranu pred povodňami v obci Voznica

 
Mandátna zmluva firma M-Stav servis s.r.o.
 m-stav.pdf (1.5 MB) m-stav.pdf (1.5 MB)

 
Dodatok k mandátnej zmluve - firma M-Stav servis s.r.o.

 
Mandátna zmluva - firma Legal tender s.r.o. na sumu 2 500€. Zmluva zverejnená 12.3.2012, účinná 13.3.2012
 legal.pdf (765.5 kB) legal.pdf (765.5 kB)

 
Kúpna zmluva - firma EIP Services s.r.o.
 eip.pdf (1.3 MB) eip.pdf (1.3 MB)

 
Zmluva o zabezpečení externého manažmentu na sumu 17 000€ bez DPH - firma Castor & Pollux, a.s. Zmluva zverejnená 8.1.2012, účinná 9.1.2012

 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo životného prostredia

 
Zmluva o dielo na dodávku pojektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - firma Aquabest. Zmluva zverejnená 16. 9. 2011, účinná 17. 9. 20111

 
Zmluva o zabezpečení externého manažmentu projektu č. 030-13-2202-001
 Zmluva.pdf (693.8 kB) Zmluva.pdf (693.8 kB)

 
I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 informacia1.jpg (113.5 kB) informacia1.jpg (113.5 kB)

 
I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 informacia2.jpg (134.5 kB) informacia2.jpg (134.5 kB)

 
Dohoda o zmene harmonogramu platenia a fakturácie za dielo – a dodanie projektovej dokumentácie dňa 30. 10. 2011

 
Dohoda o zmene harmonogramu platenia a fakturácie za dielo – a dodanie projektovej dokumentácie dňa 14.1.2014
 dohoda.pdf (129.7 kB) dohoda.pdf (129.7 kB)

 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prispevku

 
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

 
Dodatok č. 1/2015 ku kúpnej zmluve uzatvorenej podľa §269 a nasl. Obch. Zákonníka zo dňa 29. 5. 2013
 Dodatok.pdf (538.4 kB) Dodatok.pdf (538.4 kB)

 
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku

 
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení externého manažmentu projektu č. 030-1302202-001
 Dodatok.pdf (713.5 kB) Dodatok.pdf (713.5 kB)

 
Poistná zmluva

 


603670

Úvodná stránka