Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Voznica

Civilná ochrana obyvateľstva

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.
Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.
Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spo¬znať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.  Viac...  Vážení čitatelia,
položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo to vlastne znamená? Ak nie, tak tu je vysvetlenie.

Čo znamená, keď zaznie siréna? (Varovné signály)

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

1/ hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2/ podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
3/ počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hláse¬ním obecného (mestského) rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi: Viac...


 Vážení čitatelia,

v dvoch predchádzajúcich pokračovania Projektu CO obyvateľstva sme si povedali o možnom vzniku mimoriadnej udalosti, na ktorú sme boli vopred resp. v čase jej vzniku upozornení varovacou sieťou sirén, /obecný rozhlas/, v čase kedy sa človek alebo skupina ľudí môže dostať do stavu tiesne a máme možnosť volať linku 112. V tých závažnejších prípadoch kedy je vyhlásená mimoriadna situácia napr. ohrozené obydlia vplyvom povodňových záplav / spadnutie SUPERCELY – spadnutie obrovského množstva vody na koncentrované úzko vyprofilované územie /, svahové deformácie, únik nebezpečných látok, veterné smršte, snehové závaly a ich narastajúca intenzita, kde dochádza k bezprostrednému ohrozeniu na životoch, môže viesť až k evakuácii obyvateľstva organizovanej špecializovanými resp. profesionálnymi pracovníkmi obcí a útvarmi CO a KR /evakuačné komisie/. A tu sa nám vynárajú niektoré otázky. Viem aké potrebné úkony mám vykonať? Ako sa správať? A hlavne, čo pri opustení ohrozeného územia si mám so sebou zobrať? V nasledujúcich riadkoch Vám predkladáme niekoľko rád a zásad. Viac...


 Vážení čitatelia,
v predchádzajúcej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou evakuácie obyvateľstva, zvierat, vecí,
v ktorej sme si povedali, napr., aké nevyhnutné opatrenia má občan pred evakuáciou vykonať a čo má obsahovať odporúčaná evakuačná
batožina. Evakuáciou však nekončí proces ochrany osôb. Nasleduje súbor činností v rámci pojmu tzv. KOLEKTÍVNA OCHRANA
v rámci, ktorej si povieme, čo je vlastne ukrytie osôb, kde sa osoby ukrývajú a niekoľko zásad správania sa a povinnosti ukrývaných osôb.
Tak, čo je to vlastne ukrytie osôb? Viac....


 Vážení čitatelia,
v predošlej časti Projektu civilná ochrana obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou kolektívnej ochrany obyvateľstva, v ktorej sme si povedali, napr. čo rozumieme pod pojmom ukrytie, o druhoch ochranných stavieb a o zásadách a povinnostiach ukrývaných osôb. Ukrytie osôb nasleduje po evakuácii , ktorá sa vykoná po vyhlásení mimoriadnej situácie, t. zn., že došlo k rozsiahlej mimoriadnej udalosti s narastajúcim trendom ohrozenia na životoch, zdraví osôb, zvierat, vznikli značné materiálne škody na majetku, napr. nefunkčnosť inžinierskych sietí. Položme si rečnícku otázku „ a čo ďalej ?“. Odpoveďou je nám súbor činností, ktoré nasledujú, nazývame ich záchranné práce. Viac
 


 Vážení čitatelia,
v predchádzajúcej časti Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa zoznámili s problematikou záchranných prác, cieľom ktorých je záchrana života, ochrana zdravia osôb, majetku, prípadne zvierat s činnosťou na odsun z postihnutého územia, ako aj zamedzenia šírenia následkov mimoriadnej udalosti. Zoznámili sme sa s fázami záchranných prác, druhmi záchranných prác, ktoré zložky záchranné práce vykonávajú. V dnešnej časti si povieme o organizovaní JEDNOTIEK
CIVILNEJ OCHRANY. Tak si položme otázku, čo alebo kto je vlastne jednotka civilnej ochrany. Viac


 Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky? Čo je potrebné okamžite vykonať? Viac


 Vážení občania,
v dnešnom pokračovaní spoločného Projektu civilnej ochrany obyvateľstva si povieme niekoľko rád, resp. informácií v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť. Viac


 Vážení občania,
v predchádzajúcich častiach Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa okrajovo dotkli témy individuálnej ochrany osôb a činnosti obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti. Takou mimoriadnou udalosťou môže byť aj havária dopravného alebo stacionárneho zariadenia s nebezpečnou chemickou, biologickou resp. radiačnou látkou. Tu je na mieste vysvetliť, čo je vlastne INDIVIDUÁLNA OCHRANA OSOB – sú to protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečnej látky na ľudský
organizmus, ktoré svojimi vlastnosťami alebo v kombinácii môžu ohroziť život alebo zdravie. Viac...


 Vážení občania,
v jedenástej časti Projektu civilnej ochrany obyvateľstva sme sa zaoberali problematikou individuálnej ochrany jednotlivca improvizovanými prostriedkami, kedy sa občan môže dostať do situácie ohrozenia života alebo zdravia v prípade úniku napr.  chemickej nebezpečnej látky . Sú to situácie, v ktorých sa občan dostal neočakávane a využil možnosť chrániť svoj život a zdravie
spomínaným spôsobom. Občan má možnosť chrániť svoj život a zdravie nielen improvizovanými prostriedkami, ale aj pripraviť sa na situáciu ohrozenia, chrániť si svoj život a zdravie špeciálnymi prostriedkami, ktoré predovšetkým slúžia za účelom opustenia občana alebo skupiny z ohrozeného územia. V dnešnej časti Vám predstavujeme niekoľko z nich. Viac...


 Vážení občania,
V predchádzajúcich dvoch častiach Projektu CO obyvateľstva sme sa zaoberali prostriedkami individuálnej ochrany obyvateľstva. Vysvetlili sme si, že sa používajú na ochranu povrchu ľudského tela a dýchacích ciest pri možnom ohrození napr. nebezpečnou chemickou látkou. Následne po jej kontaminácii sa vykonáva nevyhnutná operácia pod názvom

Hygienická očista osôb

Hygienická očista osôb je jedným z protichemických opatrení a je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo na odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela osôb. Viac...


 Vážení občania,
charakter možného ohrozenia obyvateľstva s následkom vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásenia
mimoriadnej situácie, ktoré Vám v dnešnom spoločnom Projekte civilnej ochrany obyvateľstva chceme predstaviť, je v mnohých krajinách sveta pomerne často vyskytujúce. Niekde v menšej miere, inde až v katastrofických rozmeroch, ktorých následkom sú napr. cunamy, zrútené budovy mosty atď. Budeme sa zaoberať prírodným javom

ZEMETRASENIE.

Viac...download_file_f.php?id=368168


 Vážení občania,
už vyše roka sa stretávate vo Vašich mestských novinách s témami civilnej ochrany obyvateľstva. Témami, ktorých ústrednou témou bola a je ochrana životov, zdravia a majetku pred účinkami mimoriadnych udalostí a následných činností osôb, resp. skupiny osôb, ako prvotných ochranných opatrení. Ale v pozadí, v samospráve v náväznosti na príslušné štátne orgány,
prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť. A preto si dnes priblížme činnosť starostu obce/predsedu krízového štábu obce/ v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. viac...

 


 


603656

Úvodná stránka